Kommunala Partnerskap

Kommunala Partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av ICLD:s samarbetsländer. Kommunala Partnerskap finansieras av Sida.

De länder som finns tillgängliga för samarbete är: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utpekade samarbetsländerna.

Genom erfarenhetsutbyte kring hur likartad problematik hanteras i olika kontexter skapar partnerskapen ny kunskap och tar fram metoder som stärker medborgares insyn och inflytande i beslutsprocesser. Resultatet blir stärkt lokal demokrati och stärkta möjligheter för medborgare att utöva sina rättigheter. Genom ett kommunalt partnerskap kan också kommuner och regioner arbeta för att uppnå Agenda 2030.

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: 

  • Jämlik/rättvis och inkluderande behandling 
  • Deltagande och delaktighet
  • Transparens och insynsmöjligheter
  • Möjlighet till ansvarsutkrävande

Varje år har vi två ansökningsperioder för programmet Kommunala Partnerskap: 15 februari till 15 mars och 15 september till 15 oktober.