ICLD

Local Governance with a Rights Based Approach

Denna utbildning vänder sig till lokala tjänstepersoner och valda politiker från Albanien, Bosnien Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Turkiet och Ukraina. Utbildningens övergripande mål är att stärka de pågående förändringsprocesser som bidrar till social och ekonomisk utveckling samt att förstärka institutionerna i de utvalda kommunerna och regionerna. Deltagarna får lära sig nya metoder för att arbeta rättighetsbaserat på lokalnivå samt får ökad kännedom inom jämställdhet, deltagande, transparens/korruption och ansvarsutkrävande. Varierade pedagogiska metoder används inom programmet men med tyngdpunkt på dialogiska metoder och studiebesök. Ett ytterligare mål för programmet är att deltagarna ska utöka sina nationella och internationella nätverk.

En programomgång pågår under ca 18 månader och antagning till programmet sker ungefär en gång per år. Programmet består av 4 utbildningstillfällen som förläggs till Sverige samt 3 av deltagarländerna. Förutom deltagarna bjuds även deras chefer in till en del av dessa sammankomster. Mellan dessa sammankomster arbetar deltagarna med förändringsprojekt som genomförs i deras hemorganisation. Projekten ska ha anknytning till något av de ovan nämnda temana. Projekten handleds av en mentor med specialistkompetens som väl känner till deltagarnas lokala kontext.

I programbroschyren nedan beskrivs programmet mer ingående på engelska.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Ansök Kommunbesök för deltagarna