ICLD

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati. Vår verksamhet utgår från några grundläggande principer.


1. Globala utmaningar kräver lokalt handlande

Fattigdom är inte bara brist på materiella resurser, utan också brist på möjligheter att påverka de egna livsvillkoren. Vi Iever i en tid där globala skeenden som klimatförändringar, urbanisering och migration får återverkningar i människors vardag. Då är det viktigare än någonsin med lokala demokratiska institutioner som fungerar. Beslutsfattandet behöver vara effektivt, transparent och inkluderande. Alla medborgare ska ha samma möjligheter till inflytande.

2. Institutioner byggs av kunskap

Det behövs kunskap för att bygga väl fungerande demokratiska institutioner . Att sprida kunskap och främja ömsesidigt utbyte genomsyrar därför allt ICLD gör.  Oavsett om det handlar om vårt stöd till forskning, våra internationella utbildningsprogram eller de partnerskap mellan kommuner som vi finansierar. Deltagandet från de som vet och har erfarenhet är en förutsättning.

3. Människor måste mötas

Vårt mål är att ICLD är ett nav där människor kan mötas för att utbyta kunskap och erfarenheter. Vi bidrar till internationella samarbeten på lokal nivå, där människor som annars aldrig hade mötts kan träffas och lära av varandra. Vi för samman ledande forskare och människor med praktisk erfarenhet för att tillsammans nå lösningar på utmaningar i den demokratiska vardagen. 

Lodwar och Borlänge står inför liknande utmaningar

Lodwar i Kenya och Borlänge i Sverige, två kommuner geografiskt placerade ungefär 6000 kilometer från varandra står inför liknande utmaningar: hur man framgångsrikt integrerar flyktingar i sina samhällen och skapar möjligheter för dem att hitta en väg till framgångsrika och produktiva liv.

Organisation

ICLD är en ideell förening. Huvudman för ICLD är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. ICLD:s verksamhet finansieras av Sida och vår verksamhet regleras av nationella och internationella policydokument samt avtal mellan Sida och ICLD. ICLD:s styrelse består av föreningens medlemmar och tillika representanter för Lunds Universitet, Region Gotland och SKL.


Styrelsen (från vänster till höger):
Ledamot – Tomas Bergström, Lunds Universitet
Ledamot – Anna Derwinger Hallberg, Region Gotland
Ordförande – Jerker Stattin, SKL
Ledamot – Lena Langlet, SKL

Verksamhet

Kommunala partnerskapsprogram, KP. KP är utvecklingssamarbeten mellan svenska kommuner, regioner och landsting och motsvarande instanser i låg- och medelinkomstländer.

Internationella Utbildningsprogram, ITP. ITP är längre, kvalificerade utbildningsinsatser som vänder sig till nyckelpersoner på lokal nivå i Sidas samarbetsländer, till exempel lokala politiker och tjänstepersoner.

Kunskapscentrum, KC. Inom KC initierar, analyserar och sprider vi kunskap om hur man skapar och utvecklar lokalt självstyre, lokal demokrati och decentralisering. Vi finansierar också forskning på universitet i Sverige och i våra samarbetsländer.

Informationsblad om ICLD - på engelska (PDF)

Mer om ICLD

ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på individens fri- och rättigheter syftar ICLD:s program till att stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer.

ICLD främjar lokal demokratiutveckling genom att bygga vidare på kunnande och erfarenheter i svenska kommuner och landsting och på den forskning och kunskapsutveckling kring decentralisering och lokal demokrati som finns i ett internationellt perspektiv. De fyra kärnområdena jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande är viktiga hörnstenar i en positiv demokratisk utveckling.

Lediga jobb
icld.se/ledigajobb

Praktik
icld.se/internship

Visselblåsarfunktion hos ICLD

ICLD ser transparens och ansvarsutkrävande som viktiga kärnvärden och styrmedel för de program som genomförs inom organisationen. I ambitionen att möjliggöra för alla att uppmärksamma ledningen på eventuella missförhållanden eller där programmen misslyckas med att leva upp till fastställd uppförande kod har vi inrättat en kanal för rapportering.

Via formuläret nedan kan du rapportera missförhållanden helt anonymt. Det är bara ICLD's generalsekreterare som kan läsa informationen.  I de fall där Whistleblower rapporteras in kommer generalsekreterare att vidtaga åtgärder och lämna en rapport till styrelsen för ICLD.

  • Rapportera endast sådant som har en relation till ICLD´s arbete.
  • Berätta vad som har hänt (en kort redogörelse där det framgår vad du anser var inkorrekt).
  • Berätta var det hände, (plats och datum).
  • Berätta om det är anmält till polis eller motsvarande.

I de fall du önskar uppmärksamma sådant som rör ICLD ledning, så finns det alltid möjligheten att skicka e-post till ICLDs ordförande.

Tack