ICLD

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati. Vår verksamhet utgår från några grundläggande principer.


1. Globala utmaningar kräver lokalt handlande

Fattigdom är inte bara brist på materiella resurser, utan också brist på möjligheter att påverka de egna livsvillkoren. Vi Iever i en tid där globala skeenden som klimatförändringar, urbanisering och migration får återverkningar i människors vardag. Då är det viktigare än någonsin med lokala demokratiska institutioner som fungerar. Beslutsfattandet behöver vara effektivt, transparent och inkluderande. Alla medborgare ska ha samma möjligheter till inflytande.

2. Institutioner byggs av kunskap

Det behövs kunskap för att bygga väl fungerande demokratiska institutioner . Att sprida kunskap och främja ömsesidigt utbyte genomsyrar därför allt ICLD gör.  Oavsett om det handlar om vårt stöd till forskning, våra internationella utbildningsprogram eller de partnerskap mellan kommuner som vi finansierar. Deltagandet från de som vet och har erfarenhet är en förutsättning.

3. Människor måste mötas

Vårt mål är att ICLD är ett nav där människor kan mötas för att utbyta kunskap och erfarenheter. Vi bidrar till internationella samarbeten på lokal nivå, där människor som annars aldrig hade mötts kan träffas och lära av varandra. Vi för samman ledande forskare och människor med praktisk erfarenhet för att tillsammans nå lösningar på utmaningar i den demokratiska vardagen. 

Local governance and government administration

Deras verktygslåda har gjort succé

1999 skapades det första samarbetet mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika. Sedan dess har det blivit många lärorika projekt. 2012 beslutade de båda städerna sig för att ta samarbetet längre än tidigare.

Nelson Mandela Bay Municipality, South Africa

Organisation

Huvudman för ICLD är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. ICLD:s verksamhet finansieras av Sida och vår verksamhet regleras av nationella och internationella policydokument samt avtal mellan Sida och ICLD. ICLD:s styrelse består av representanter för Lunds Universitet, Region Gotland och SKL.

Styrelsen (från vänster till höger):
Ledamot – Tomas Bergström, Lunds Universitet
Ledamot – Anna Derwinger Hallberg, Region Gotland
Ledamot – Lena Langlet, SKL
Ordförande – Jerker Stattin, SKL

Nytt foto på styrelsen kommer inom kort!


Map of Sweden

Verksamhet

Kommunala partnerskapsprogram, KP. KP är utvecklingssamarbeten mellan svenska kommuner, regioner och landsting och motsvarande instanser i låg- och medelinkomstländer.

Internationella Utbildningsprogram, ITP. ITP är längre, kvalificerade utbildningsinsatser som vänder sig till nyckelpersoner på lokal nivå i Sidas samarbetsländer, till exempel lokala politiker och tjänstepersoner.

Kunskapscentrum, KC. Inom KC initierar, analyserar och sprider vi kunskap om hur man skapar och utvecklar lokalt självstyre, lokal demokrati och decentralisering. Vi finansierar också forskning på universitet i Sverige och i våra samarbetsländer.

Mer om ICLD

ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på individens fri- och rättigheter syftar ICLD:s program till att stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer.

ICLD främjar lokal demokratiutveckling genom att bygga vidare på kunnande och erfarenheter i svenska kommuner och landsting och på den forskning och kunskapsutveckling kring decentralisering och lokal demokrati som finns i ett internationellt perspektiv. De fyra kärnområdena jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande är viktiga hörnstenar i en positiv demokratisk utveckling.

Lediga jobb
Just nu söker ICLD:

Forskningskoordinator till Kunskapscentrum 

Vikarierande kommunikationsstrateg

Men and women gathered at a workshop.