Varför arbeta med lokal demokrati i Kina?

Föreläsare under konferensen var Oskar Almén, forskare vid Statsvetenskapliga Institutionen på Uppsala Universitet  om politiskt deltagande, ansvarsutkrävande, demokratisering och relationen mellan stat och civilsamhälle, med specifikt fokus på Kina.

Viktiga frågeställningar under dagen var:

•    Varför tillåter regimen i Kina reformer för lokalt politiskt deltagande?
•    Vad innebär begreppet demokrati i en kinesisk kontext?
•    Hur har förutsättningarna för politiskt deltagande sett ut i Kina historiskt? – Hur ser det ut idag?

Naturligtvis ställdes även frågan om det verkligen är konstruktivt att samarbeta med Kina avseende lokal demokratiutveckling. Här finns det inte ett entydigt svar. Utifrån Alméns forskning blir det tydligt att det å ena sidan är så att den kinesiska regimen använder deltagandemetoder och en responsiv attityd gentemot medborgare för att legitimera sitt styre. Å andra sidan är alternativet att inte arbeta med reformer för politiskt deltagande sämre då dessa reformer trots allt innebär möjlighet till ökad livskvalitet för medborgare och ett steg mot ett friare samhälle. Kina har på senare tid gått mot en maktcentralisering och det är av stor vikt att arbeta mot den statliga nivåns auktoritära inställning på lokal politisk nivå anser Oskar Almén.

Förutom att djupdyka i de specifika utmaningar som kommunerna ser i sina samarbeten med Kina lyftes också viktiga resultat uppnådda inom de olika partnerskapens projekt inom en mängd olika teman, bland annat jämlik äldreomsorg, medborgardialog och miljöfrågor. Dessutom lyftes vikten av internationellt arbete för svenska kommuner som breddar insiktshorisonten både för kommunanställda och medborgare.

–  Konferensdagen innehöll viktiga, intressanta diskussioner som stärker vår tanke om vikten av att verka för lokal demokrati som en motkraft på platser där det demokratiska utrymmet minskar, summerar Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD.