”Utveckling är möjlig om vi har fokus på jämställdhet”

Studiebesöket i Nansana i Uganda gav ett perspektiv på jämställdhetsarbetet och en bild av de framsteg och åtgärder som vidtagits för att möta utmaningarna.
Deltagarna fick bakgrundsinformation om Nansana och dess unika egenskaper som sovstad och hem för många människor som arbetar i Ugandas huvudstad Kampala.
– Utbildningsworkshopen var väldigt välorganiserad och gav kommunchefer och viktiga intressenter möjlighet att dela erfarenheter och lära av varandra, säger Daniel Kawesi.

Deltagarna fick se kommunens jämställdhetsaspekter och en presentation skapades med viktiga fakta och siffror, frågor som påverkar utsatta grupper, inklusive kvinnor och barn, och möjliga åtgärder.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i jämställdhetsarbetet?
– Huvudintresset är att arbeta med är politiska ledare, teknisk personal och organisationer i det civila samhället, säger Daniel Kawesi.


Kommundirektör Daniel Kawesi i Nansana, under ett studiebesök i kommunen för att ge olika perspektiv på jämställdhetsarbete för deltagarna i ICLD:s utbildningsprogram ”Gender Mainstreaming Local Democracy”.

Anita Philemon Lyoka, medlem i stadsfullmäktige i Kibaha i Tanzania, deltar för första gången i en workshop utanför sitt eget land. Hon berättar att hon nu förstår att allt är möjligt om man arbetar med jämställdhet.
– Nansana kommun har gjort stora framsteg med olika fattigdomsbekämpande initiativ tack vare att de har börjat arbeta med jämställdhet. Utveckling är möjlig om vi sätter jämställdhetsarbetet i fokus i våra kommunala program.
Ser du några likheter mellan Kibaha och Nansana?
– Båda kommunerna samarbetar med politiker i jämställdhetsfrågor. Nansana stöttar kvinnors ekonomi, precis som i Kibaha, där fem procent av intäkterna är öronmärkta för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt. Både Kibahas stadsfullmäktige och Nansana kommun betonar vikten av utbildning och barn- och mödravård som ett sätt att förbättra jämlikheten.

Har något förändrats i Nansanas jämställdhetsarbete sedan Regina Bakitte Nakazzi blev borgmästare?
– Ja, medvetenheten har ökat, utsatta har identifierats och ett antal åtgärder har genomförts, säger Daniel Kawesi.
Sedan Regina Bakitte Nakazzi tillträdde har hon mött många människor som säger att de vänder sig till henne eftersom de vet att hon tar tag i deras ärende.
– Många kvinnor klagar på manliga medarbetare som inte lyssnar eller tar dem på allvar. Nansana har problem med kvinnomord och barnoffer. Jag uppmuntrar kvinnliga folkvalda att vara lika aktiva som män. Vi måste ändra kvinnors inställning och uppmuntra dem att inte vara rädda att ta på sig roller och ansvar.

Daniel Kawesi, kan du nämna några områden där Nansanas jämställdhetsarbete varit framgångsrikt?
– Vi har vidtagit positiva åtgärder för unga flickors tillgång till utbildning och ett ökat antal kvinnor i beslutsfattande positioner. Vi har också startat program för att förbättra läs- och skrivkunnigheten hos vuxna och genomfört ett antal projekt i skolor för att främja unga flickors utbildning. Initiativen Youth Livelihood Programme (YLP), Uganda Women Entrepreneurship Programme (UWEP) och Functional Adult Literacy (FAL) har alla förbättrat försörjningsmöjligheterna för kvinnor.
Regina Bakitte Nakazzi menar att arbetet varit framgångsrikt på vissa områden:
– I upphandlingen av kommunala rengöringstjänster domineras tre av fem grupper av kvinnor, och en av grupperna har en kvinnlig chef. Det har varit många marktvister i kommunen som till stor del drabbat kvinnor, och jag har försökt att ge dessa kvinnor en plattform och lyckats medla.

Anita, vilka idéer tar du med dig från Nansana till Kibaha?
– Att kvinnor kan åstadkomma stor förändring i samhället om de får en chans att bevisa sin förmåga och får stöd av myndigheterna. Vi som arbetar i kommunen har ett stort ansvar att se till att kvinnor i samhället kan nå sina mål genom att stötta dem ekonomiskt, socialt och politiskt.

Regina Bakitte Nakazzi, kommer du att nå din vision om att förvandla Nansana ”från en kommun som saknar planering till ett välmående och välplanerat samhälle” till 2040?
– Jag tror det, med hjälp av den godkända strategiska femårsplanen, fysisk utveckling, stöd av befintliga stadgar som godkänts av fullmäktige, en dynamisk stadsfullmäktige och strategin för Kampala-regionen. Med ICLD:s stöd har jag stor förhoppning om att nå visionen till 2040.


Nansana är en kommun med drygt 370 000 invånare och är en av fem kommuner i Wakiso distriktet i Uganda.