Ungdomar i Falun och Tsumeb får sina röster hörda

”Ungdomar är så stor del av befolkningen och kommer därför att vara den kraft som skapar det framtida samhället,” säger projektets samordnare från Falun, Karin Perérs.

Våren 2019 avslutades det fjärde projektet inom partnerskapet mellan Falu kommun i Sverige och Tsumeb kommun i Namibia. Partnerskapet börjades tio år sedan och sedan dess har många fina resultat nåtts i de båda kommunerna inom utbildning, avfallshantering och stadsplanering. Det sista projektet, ”Participation and voice implementation” fokuserade på ungas möjlighet till inflytande och syftade sig att hitta lösning till ett ömsesidigt problem om ungas exkludering från samhället.

”Ungdomar är så stor del av befolkningen och kommer därför att vara den kraft som skapar det framtida samhället,” säger projektets samordnare från Falun, Karin Perérs. Det är därför viktigt att ungdomar är inkluderade i samhället och deras röster är hörda. Projektets huvudmål har varit att främja ungdomars deltagande så att de kan bidra till utveckling av samhället de bor i. Och de önskade resultaten var verkligen uppnåtts: ”De har insett att deras röst är viktig, att de är många, att de behöver samarbeta för att nå sina mål och de gör det med kraft!” säger Karin som är glad över ungdomars engagemang.

Införandet av LUPP, ett verktyg som är etablerat i Sverige för att utvärdera ungas livssituation på lokal nivå, var ett av de största resultaten i Tsumeb. I praktiken är LUPP en sorts enkätundersökning som används för att öka organisationens kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Undersökningen ger ett underlag att använda i beslutsprocesser som rör ungdomar. Resultat som fåtts genom LUPP kan också användas för att mäta effekter av de andra insatserna som gjorts under partnerskapet. I Falun har resultaten redan visat en ökning inom ungas inflytande.

Nätverk för olika ungdomsgrupper i Tsumeb har skapats för att stärka samverkan och samarbete, många viktiga diskussioner har förts mellan unga och vuxna i kommunerna med teman som exempelvis missbruk, jämställdhet, graviditeter och HIV/AIDS. Ytterligare har olika fysiska och virtuella mötesarenor för ungas inflytande skapats, exempelvis en grupp som heter ”Born Free Group” som i dialog med Tsumeb Municipality anlagt en Ungdomspark där unga kan mötas för aktiviteter och diskussion. Det finns också planer att etablera en likande ungdomsgård som i Falun, vars syfte är särskilt stötta arbetslösa ungdomar med professionella kontakter inom utbildning, hälsa och arbetsmarknad. Elever från både Falun och Tsumeb hade även möjlighet att delta på ett ungdomsutbyte. ”Förutom att det gav dem erfarenheter för resten av livet så gav det effekten att flera av dem kom vidare i livet till jobb och studier,” säger Karin Perérs.

Svensk partner
Falu kommun
Internationell partner
Tsumeb municipality
Etiketter
ungdomars inflytande,