Strängnäs och Dar es-Salaam fångar upp ungas engagemang

Strängnäs kommun och Dar es-Salaam har genom sitt partnerskap drivit ett projekt för ungas deltagande i politiken. Deras samarbete har lett till att nya metoder har kunnat prövas för barn och ungas möten med kommunens politiker och ansvariga. Deras partnerskap är ett tydligt exempel på hur barnkonventionen kan implementeras lokalt genom berikande internationella utbyten.

Partnerskapet med Dar es-Salaam är det senaste av flera partnerskap som Strängnäs under flera år har bedrivit i Tanzania. Den här gången var partnerskapets fokus på ungas deltagande och engagemang, vilket är särskilt aktuellt efter att barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Helena Edvinsson, samordnare för partnerskapet och lokal barnombudsman i Strängnäs, betonar vikten av att inkludera barn och unga på ett sätt som lockar dem utifrån deras egna förutsättningar och att arbetet med att inkludera barn och unga ska ge resultat.

– ”Som lokal barnombudsman är jag väldigt mån om att barn och unga också kan vara en del av demokratin och få svar från politiker. Men i Strängnäs märkte vi på våra ungdomskongresser att utmaningen var att barnen sällan fick svar på plats. Politikerna tog med sig frågan, men sällan hände mycket mer. Genom ICLD och vårt kommunala partnerskap ville vi blir bättre på att möta ungdomar.”

Helena Edvinsson, Lokal barnombudsman i Strängnäs Kommun

Strängnäs kommun fick med sig nya idéer och metoder för inkludering av barn och unga genom projektet. Bland annat metoder för att skapa forum för samtal mellan ungdomar och politiker, där de ungas frågeställningar står i centrum. Genom en särskild mötesform där ämnen som barnen var intresserade av fick sätta agendan och avgöra vilka ämnesföreträdare och politiker som närvarade, kunde barn och unga i Strängnäs få direkta svar av ansvariga och själva utöva ansvarsutkrävande.

Helena Edvinsson, Strängnäs kommun berättar om deras kommunala partnerskap med Tanzania

Barnkonventionen är glasklar 👉 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening om frågor som påverkar dem! Strängnäs hittade nya vägar att delaktiggöra unga i Tanzania.Helena Edvinsson, lokal barnombudsman i Strängnäs, fick inspiration av ett möte under ett träd i Tanzania till en ny mötesform för barn och unga med politiker och tjänstemän i Strängnäs. När de ungas frågor stod i centrum för mötet och alla ansvariga för en viss fråga fanns på plats kunde de unga få direkta svar av makthavare och få utöva ansvarsutkrävande i viktiga lokala frågor.Kommunala partnerskap är en internationell samarbetsform för att stärka lokal demokrati. Ta chansen att implementera barnkonventionen på lokal nivå ihop med en partnerkommun! Läs mer på https://icld.se/kommunalt-partnerskap/Följ fler insatser för demokratin i vår satsning "Demokrati får inte ta paus – ICLD i Almedalen 2020". Läs mer på icld.se/almedalen#digitalaalmedalen #almedalen #drivefordemocracy

Publicerat av ICLD – Swedish International Centre for Local Democracy Tisdag 30 juni 2020
Här berättar Helena Edvinsson om hennes upplevelse.

Barn och ungas deltagande i den politiska processen är en grundsten för utvecklingen av demokratiska och inkluderande samhällen. Det är dessutom ett sätt att implementera och arbeta för barnkonventionen. Den direkta möteskulturen som fanns i Tanzania var viktig att ta med sig hem för att kunna utveckla nya metoder för samtal i Strängnäs. För Strängnäs kommun var just deltagandet av unga en utmaning som kommunen ville arbeta med. Deltagandet i det kommunala partnerskapsprogrammet har lett till att det numera finns temamöten i Strängnäs kommun, där barn och unga får träffa ansvariga politiker och tjänstemän och få svar på sina frågor. Nu planerar kommunen att fortsätta sitt arbete genom att sprida sina goda resultat och erfarenheter med hjälp av ett spridningsprojekt.

Källa: Strängnäs kommun

Globala lösningar på lokala problem

Partnerskapet mellan Strängnäs och Dar es-Salaam om ungas deltagande har lett till att barn och ungas möten med kommunens politiker och tjänstemän har blivit mer meningsfulla och bidragit till positiva diskussioner och resultat. Elevrådet som skapades på en skola i byn Emboreet gav möjlighet för engagerade ungdomar att ta plats i politiken, ett vidare sätt att arbeta på är att stärka elevrådets roll och position ännu mer. Detta är ett gott exempel på hur implementeringen av barnkonventionen genom det kommunala partnerskapsprogrammet leder till ömsesidigt positiva förändringar, såväl i Sverige som internationellt.

Strängnäs blev inspirerade till nya lösningar under sitt besök i Tanzania. Kunskap från elevrådet i en skola togs hem och applicerades i kommunen. Detta blev Strängnäs kommuns erfarenhet av ett partnerskap. Vad blir ert? Kontakta oss på ICLD, så hjälper vi med utformningen av projekt inom ramen för era behov. 

Besök projektetBesök projektet