Stöd till plantskola i Hoima i Uganda

Enligt Ugandas statistikbyrå (Uganda Statistical Abstract 2015) krympte landets skogar med 5,4 procent per år mellan 2005 och 2010.
Det finns tecken som tyder på att skövlingstakten ökar.
En grupp från kommunen Hoima som deltar i det internationella utbildningsprogrammet ”Municipal Financing Supporting Local Development and Local Democracy” försöker nu bygga upp plantskolor för återplantering av träd.

Slutmålet för projektet är att bromsa miljöförstöringen och ge fattiga invånare möjlighet till förvärvsinkomster. Avskogningen har en direkt, negativ inverkan på jordbruksproduktionen, den biologiska mångfalden och tillgången på trä i Hoima-regionen. Den ogynnsamma utvecklingen förstärks av klimatförändringarna och har även visat sig påverka folkhälsan negativt.

Bland de negativa hälsoeffekterna märks sjukdomar på grund av brist på viktiga näringsämnen, ett ökat antal degenerativa ryggradsförändringar och diskbråck på grund av att kvinnor tvingas vandra längre för att samla ved för matlagning.
Gruppen från Hoima som deltar i ICLD:s och UNCDF:s internationella utbildningsprogram ”Municipal Financing Supporting Local Development and Local Democracy” vill bidra till att lösa dessa problem genom att bygga upp högproduktiva plantskolor.

– Dagens plantskolor i Hoima är mycket enkla, små och ligger längs vägar eller flodstränder, berättar programdeltagarna.
Dessa plantskolor kan inte producera stora mängder plantor av jämn kvalitet för att klara nuvarande efterfråga. Det finns därför ett ouppfyllt behov.
Plantskolorna sköts i stor utsträckning av fattiga kvinnor och unga med mycket begränsade resurser vilket gör det omöjligt att plantera frön av hög kvalitet.

Hoima är en oljestad med ungefär en halv miljon invånare i västra Uganda. Kommunstyrelsens framtidsvision är att Hoima ska tillhandahålla kvalitetstjänster för sina invånare, ha en bra infrastruktur och vara en stad där invånarna har produktiva arbeten att gå till.
Det är högt ställda mål med tanke på att Hoima i dag är en fattig kommun med en befolkning som växer med 10 procent per år.

Hoimaregionen är precis som stora delar av Uganda rik på naturresurser. 85 procent av landets befolkning är direkt beroende av dessa resurser för sin försörjning. Det är en av många anledningar till varför det är så viktigt att förvalta naturresurserna på ett hållbart sätt.
Projektet siktar på att främja hållbara, gemensamma, gårdsbaserade plantskolor som kan garantera goda intäkter och som involverar flera intressenter som kan hjälpa till med skötseln.
Verksamhetens slutmål är att öka antalet träd i regionen och på så sätt bromsa många av dagens negativa miljöeffekter.