Arkiv: Partnermatchningar

Kapiri Mposhi, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Kapiri Mposhi Town Council

Provins: Central Province

Befolkningstäthet: Landsbygd och småstad, ca 15 000 invånare i staden och 260 000 i distriktet

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Kapiri Mposhi är en kommun i centrala Zambia som ligger ungefär 200km norr om huvudstaden Lusaka. Staden har både väg- och järnvägsförbindelser då den är lokaliserad mellan Lusaka och Zambias kopparbälte. Distriktets area uppgår till ca 17 000 kvadratkilometer och består till 95% av traditionellt land som delas av tre folkgrupper. Befolkningen har vuxit från 110 000 invånare 2011 till dagens ca 260 000 invånare. Enligt prognos väntas befolkningsmängden fortsätta att stiga i snabb takt även framöver. Detta innebär ett ökat tryck på kommunal service och efterfrågan på skolplatser, boende, tillgång till rent vatten, sjukvård och socialtjänst som kommunledningen behöver adressera.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Ungdomars och kvinnors deltagande. Normativa mönster präglar kommunens försök till dialog och genomförande av program riktade till unga och till kvinnor. De vill undersöka bättre metoder för att skapa engagemang och deltagande, samt för att bryta förlegade normer som hindrar deltagande.
 2. Teknisk förvaltning kring renhållning och avfallshantering. Kommunen har ett underutvecklat system för avfallshantering som de vill hitta sätt att utveckla.
 3. Klimatförändringar. Kapiri Mposhi känner av klimatförändringar och ser skogsskövling som en bidragande faktor. De är intresserade av att jobba för att engagera befolkningen kring klimatfrågor.

Lokalt styre

De stora partierna i kommunen är Patriotic Front (PF) och United Party For National Development (UPND). Borgmästaren heter Brilient Muyenke och tillhör UPND. Town council består av 18 valda ledamöter varav 3 är kvinnor och 15 är män. 13 av ledamöterna tillhör majoritetspartiet UPND och 5 tillhör oppositionspartiet PF.

Kommunens vision är att vara responsiva gentemot medborgares behov genom stark service delivery.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Jinja City, Uganda

Fakta

Land: Uganda (Läs ICLD:s Uganda brief)

Kommun: Jinja City, Uganda

Region: Eastern Region

Befolkningstäthet: Ugandas näst största stad, 350 000 invånare

Hemsida: https://jinjacity.go.ug/

Om kommunen

Jinja City ligger vid Victoriasjöns strand i östra Uganda. Det är Ugandas näst största stad med en landstorlek som mäter 215 kvadratkilometer inklusive delar av vattnet i Victoriasjön och floden Nilen. Jinja har en befolkning på 350 000 personer. Jinja kallas även Östafrikas äventyrshuvudstad på grund av de olika äventyrssportaktiviteter som lockar turister till denna plats, som uppstod som fiskeby i början av 1900-talet.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Lokal ekonomisk utveckling (industriell och kommersiell utveckling, turism, landsbygdsutveckling).
 2. Hållbar stadsutveckling;
 3. Kultur- och fritidsaktiviteter;

Utöver dessa tre områden har Jinja nämnt att de är öppna för andra samarbetsområden, som kommunala tjänster (t.ex. avfallshantering, vatten och avlopp, energi);

Jinja Citys center för affärsutveckling

Lokalt styre

I Jinja City styr borgmästare Mr. Kasolo Alton från National Unit Platform (NUP) det ledande politiska oppositionspartiet som har majoriteten av fullmäktigeledamöter i rådet. Fullmäktige är dock konstituerad med ledamöter från ett antal politiska partier som bl.a. National Unit Platform (NUP), Forum för demokratisk förändring (FDC) och från det styrande partiet National Resistence Movement (NRM).

Läs hela Jinjas declaration of interest!

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Busia, Uganda

Fakta

Land: Uganda (Läs ICLD:s Uganda brief)

Kommun: Busia Municipal Council

Region: Eastern Region/Samia Bugwe North

Befolkning: 54 800 (National Population Census figures of 2014)

Om kommunen

Busia är en stad i östra Uganda och ligger på ungefär 1200 meters höjd vid gränsen mot Kenya, intill den kenyanska staden med samma namn, Busya Kenya. Busia Uganda ligger cirka 195 kilometer öster om Kampala, Ugandas huvudstad, och ungefär 50 kilometer söder om Tororo som är den närmaste större staden. Staden är administrativ huvudort för ett distrikt med samma namn.

Busia kommunfullmäktiges täcker en areal på cirka 7 km2 och har en befolkning på ca 55 000 personer. Befolkningstillväxten är högre än det nationella genomsnittet och om de senaste årens tillväxttakt fortsätter beräknas befolkningen vara över 155 000 år 2040. Vidare är Busias befolkning ung. Barn under 18 år utgör över hälften av befolkningen (52,3%), ungdomar 15-24 år 22,7% och personer över 65 år endast 0,9%. Kommunens unika befolkningsstruktur kräver noggrann planering när det gäller service som utbildning, barnomsorg och reproduktiv hälsovård.

Busia är ett urbant område. Till skillnad från situationen nationellt, där den största andelen hushåll lever på jordbruk är den dominerande inkomstkällan i Busia företag och handel.

Lastbilar med sockerrör köar för att korsa gränsen till Kenya.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de områden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

Tekniska kommunala frågor såsom sophantering, vatten och avlopp, återvinning, kompostering och förbränning, men även samhällsplanering och -utveckling.

Sociala frågor såsom trygghet, socialt stöd och rehabilitering, barn- och ungdomsfrågor, stöd till personer med funktionsvariation, jämställdhet och arbetsmarknad.

Kultur och fritid: Snabb befolkningstillväxt tillsammans med urbanisering kräver snabba samhällsomställningar och skapar utmaningar, t.ex. att som invånare anpassa sig nya normer och ett modernare samhälle. Busia hyser en mängd etniska grupper. För att främja sammanhållning och social stabilitet vill man skapa fler mötesplatser (community centers). Idrotts- och rekreationsanläggningar är hälsofrämjande, ger sysselsättning och minskar stress. Kommunen har ett antal fritidsanläggningar och lekplatser; vissa är allmänna men majoriteten tillhör institutioner, särskilt skolor. Det finns inga offentliga parker.

Lokalt styre

Kommunen beskriver sitt uppdrag som: ”Att effektivt och ändamålsenligt leverera tjänster till befolkningen för Busias sociala, ekonomiska, politiska och industriella utveckling”.

Ledande partier:
National Resistance Movement (NRM) – styrande parti.
National Unity Platiform (NUP) – största oppositionsparti.
Forum for Democratic Change (FDC)

Borgmästare: Agele Sadik Amini

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Morogoro, Tanzania

Morogoro Municipality is about 195 kilometers to the west of Dar es Salaam and is situated on the lower slopes of Uluguru Mountains whose peak is about 1,600 feet above sea level. According to Population and Housing Census of 2012, the population of the Municipality was 315,866 people of which 164,166 were women and 151,700 were men.

We want to collaborate in technical Municipal Services  in Waste management due to the fact that, Municipality has

 • Low climate change ,mitigation and adaptation
 • Low capacity to address climate change consequences
 • Inadequate fund for proper waste management
 • Illegal dumping
 • Insufficient vehicles for waste transportation from generation point to final disposal
 • Lack of street dustbins
 • Lack of waste segregation  at generation point
 • Insufficient buckets  for temporary waste storage
 • Uncontrolled dump site that  lead to land pollution , underground ,surface water pollution

Read the full Declaration of Interest from Morogoro!

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Osečina, Serbia

Fakta

Land: Serbia (Läs ICLD:s Serbien-brief)

Kommun: Municipality of Osečina

Provins: Kolubara Region

Befolkningstäthet: ca 12600 invånare (kommunens beräkning)

Hemsida: Osecina.com

Kommunens Facebook

Om kommunen

Osečinas kommun har en total befolkning på ca 12600 invånare. 49% av invånarna är kvinnor. Medelåldern i kommunområdet är 45,9. Nästan 6000 invånare är mellan 30 och 60 år. Kommunen är huvudsakligen en landsbygdskommun, med 66% av invånarna som bedriver jordbruk och de viktigaste inkomstkällorna är fruktodling, uppfödning av djur etc. Kommunens ambition är att bli en högutvecklad kommun när det gäller jordbruk med en väl utvecklad landsbygd.
Kommunen är medlem i kommunförbundet Standing Conference on Towns and Municipalities.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

1. Miljö Municipality of Osečina vill samarbeta med en svensk partner inom miljöskydd. Som huvudsakligen ett landsbygdsområde betraktar kommunen förorening av mark och vatten genom bekämpningsmedel och herbicider som ett grundläggande problem. Förpackningar av dessa farliga material hamnar ofta i flodbäddar eller på fält. Jordbrukare i kommunen har låg kunskap om faror när det gäller bekämpningsmedel, herbicider och rätt handhavande av desamma. Kommunen tror att det kan vara möjligt att öka lantbrukarnas kunskapsnivå i dessa frågor genom samarbete med en svensk partner som utgör ett exempel på god praxis, samt genom utbildning och i första hand medborgarnas deltagande i alla dessa processer.

2. Landsbygdsutveckling. Osečina har antagit en strategi för landsbygdsutveckling för det kommande decenniet, och det dokumentet utgör vändpunkten för den strategiska överläggningen om landsbygdsutvecklingsfrågan i kommunen. För första gången konsoliderar ett enda dokument om landsbygdsutveckling lokala idéer, styrkor, hot, svagheter och möjligheter till bättre landsbygdsutveckling. Denna strategi omfattar flera projekt om hur kommunen kan förbättra jordbrukarnas nuvarande ställning och underlätta landsbygdsutvecklingsprocessen. Kommunen är övertygad om att kunskapsutbytet med en svensk partner skulle kunna öka kapaciteten att genomföra projekten men också underlätta framtida finansieringar för dessa projekt.

3. Turism Att förbättra turistkapaciteten i kommunen, kan ge en god utveckling av kommunens landsbygdsområden, främst på grund av att turistförsörjningen är nära förknippad med landsbygden. Stora plommonodlingar (ca 800 000 träd) och över 300 kvadratkilometer fruktträdgårdar, hallonplantager, betesmarker, fält och skogar som förblir bevarade och oförorenade. Plommonmässa, som ett turistevenemang, har hållits i Osečina i nästan två decennier nu. Vandring och cykling är också de betydande turistaktiviteter som äger rum varje år. Ett erfarenhetsutbyte med en liknande kommun i Sverige skulle hjälpa kommunen att förbättra verktygen, för att göra möjligheterna mer synliga för både inhemska och utländska turister.

Lokalt styre

Kommunen styrs (2021) av borgmästare Nikola Tomić från Serbian Progressive Party. Han är även medlem i partiets huvudstyrelse. I Serbien är kommuner den lägsta lokala nivån och finansieringen kommer främst från skatter och statsbidrag, vilket gör dem beroende av den statliga nivån. Val hålls vart fjärde år och borgmästaren utses av kommunfullmäktige.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Chitambo, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Chitambo Town Council

Provins: Central Province

Befolkningstäthet: Landsbygd, ca 60 000 invånare (kommunens beräkning)

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Chitambo är en kommun i centrala Zambia som 2012 fick distriktsstatus. Det är en landsbygdskommun där de flesta invånarna försörjer sig på jordbruk. Det finns också viss gruvdrift i området som kommunen vill expandera och de har ambitioner att stärka turistnäringen i området. I kommunen bor ungefär 60 000 invånare.

Kommunen har kontakt med civilsamhällesorganisationer och universitet genom som de gärna vill samverka med i ett potentiellt framtida partnerskap. Bland annat arbetar de med University of Zambia och Eden University. De har samverkan med organisationerna Water for Kids och Världsnaturfonden WWF.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Lokal ekonomisk utveckling / Hållbar stadsplanering. Som relativt nyskapat distrikt kämpar Chitambo för att utveckla sin områdesplanering och infrastruktur. De vill gärna lära sig av en svensk kommun inom detta område, framförallt kring hur invånare delaktiggörs och vilka metoder som används för att skapa engagemang i lokal utveckling. De vill gärna också lära sig hur de kan locka företag och investeringar.
 2. Miljö och klimat. Lokal skogsskövling för kol påverkar den lokala miljön. Risken med skövlingen är att det hotar floder och strömmar i området och de skulle därför vilja arbeta med att konservera och skydda den lokala miljön.
 3. Kultur och fritidsaktiviteter. Kommunen vill stärka utbudet på kultur- och fritidsaktiviteter. Distriktet vill genom detta kunna stärka turistnäringen och tittar för närvarande bland annat på möjligheten att bygga nöjesattraktioner.

Lokalt styre

Kommunen hade sitt första lokalval år 2016 efter bildandet fyra år tidigare. De har 9 Councilors och en Council Chairperson som är folkvalda. En Vice Chairperson väljs bland de nio. Den lokala administrationen leds av en Council Secretary, motsvarande kommunchef.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Choma, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Choma Municipal Council

Provins: Southern Province

Befolkningstäthet: Landsbygd och småstad, 250 000 invånare i hela distriktet

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Choma är en kommun i södra Zambia som är huvudstad i Zambias södra provins. Området har idag en blandad bebyggelse med småstad och landsbygd och har blivit alltmer tätbefolkad till följd av en stor inflyttning de senaste åren. Invånarantalet uppgår till runt 250 000 och det lokala näringslivet utanför småstäderna präglas av jordbruk och i själva staden Choma av lokala marknader. Kommunen fick ett uppsving när Choma utsågs till huvudstad i sin provins år 2012, vilket ledde till en stark befolkningstillväxt i kommunen till följd av inflyttning och ökad ekonomisk aktivitet i både offentliga och privata näringar. Staden Choma ligger precis vid huvudvägen och järnvägen som går mellan huvudstaden Lusaka (28 mil bort) och staden Livingstone (19 mil bort), vilket innebär att kommunens placering är relativt tillgänglig för resenärer som reser från de internationella flygplatserna i de städerna.

Kommunen har tidigare samarbetat med ICLD genom våra Internationella utbildningsprogram, där två drivna och engagerade lokala tjänstemän deltog i ett utbildningsprogram om offentlig finansiering. Relationen till ICLD innebär att det finns pålitliga kontaktpersoner som ICLD känner och enkelt kan förmedla kontakt till. Kommunen har bedrivit ett samarbete med den zambiska civilsamhällesorganisationen Youth Development Organisation med inriktning på ungas roll i hållbar avfallshantering.

Chomas strävar efter att få City-status till år 2030 och vill bedriva en effektiv, hållbar och miljövänlig kommunal service i dialog med lokalinvånare. Kommunen möter utmaningar i att tillhandahålla kommunal service till ett växande invånarantal som förväntar sig mer från det offentliga samtidigt som kommunen har knappa offentliga resurser. Den kommunala organisationen består av sex olika förvaltningar, Human Resource and Administration, Finance and Business Development, Planning and Information systems, Engineering and Infrastructure Development, Public Health Services and Housing and Social Services.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Teknisk förvaltning kring renhållning och avfallshantering. Kommunen har ett underutvecklat system för avfallshantering som de vill hitta sätt att utveckla.
 2. Hållbar stadsplanering. Som en snabbt växande kommun med mycket landsbygd finns utmaningar i den lokala planeringen och att utveckla landsbygden.
 3. Miljö. I egenskap att vara en jordbrukskommun där näringarna är väderberoende påverkas Choma kraftigt av klimatförändringar.

Utöver dessa tre områden har Choma nämnt att de är öppna för andra samarbetsområden, bland annat runt lokal ekonomisk utveckling och kring jämställdhets- och ungdomsfrågor, där de arbetar med att stärka lokala föreningar för kvinnor och ungdomar.

Renhållningskampanj i Choma under Earth Day

Lokalt styre

De stora partierna i kommunen är Patriotic Front (PF) och United Party For National Development (UPND).

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Landsbygdsvägen Choma-Masuku Road i Choma kommun

Kalabo, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Kalabo District Council

Provins: Western Province

Befolkningstäthet: Landsbygd och byar, 99 709 invånare (2020)

Om kommunen

Kalabo är en kommun i västra Zambia, som också gränsar till Angola i väst. Distriktet grundades 1969 och området har idag en blandad bebyggelse med små byar och städer blandat med landsbygd. Invånarantalet är runt 100 000 och det lokala näringslivet präglas av jordbruk. Främst produceras ris, men även cashewnötter, sötpotatis och majs. Närheten till Liuwa National Park gör också att turismen är en viktig näring i området.

Kommunens arbetar bland annat med lokala projekt runt infrastruktur, vatten och avfallshantering samt transportfrågor. Kalabos vision för 2030 är att skapa ett område som integrerar hållbarhet, innovation och entreprenörskap. Några av deras lokala kärnvärden är transparens, integritet, effektivitetet, rättvisa och att agera opartiskt. På internationell nivå samarbetar de idag inom olika internationella partnerskap och nätverk, de förespråkar och arbetar i linje med Agenda 2030, New Urban Agenda och de mänskliga rättigheter, vilket de skriver att de har jobbat med inom olika ospecificerade utvecklingsprojekt. Kalabo är del av projektet Strengthening Climate Resilience Project som är ett större projekt i Western Province.

Kommunalt kontor i Kalabo

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Lokal ekonomisk utveckling. Kalabo vill lyfta levnadsstandarden på landsbygden och bli bättre på att inkludera kvinnor, unga och personer med funktionsvariationer som idag ofta lever i glest befolkade områden. Kommunen har visat ett intresse för bland annat medborgardialogsfrågor, vilket kan integreras i ett partnerskap runt ekonomiska frågor. Det finns också lokala utmaningar kopplat till jämställdhetsfrågor och svag läskunnighet som kommunen vill adressera. Det finns även andra sorters ekonomisk utveckling som Kalabo kan tänka sig att samarbeta kring i ett partnerskap, exempelvis har Kalabo stor potential att utveckla turismen som en lokal näring och vissa tillverkningsindustrier så som textil.
 2. Teknisk förvaltning. Kommunen ansvarar för avfallshanteringen och vill gärna förbättra sitt arbete kring detta. Lokala utmaningar rör bland annat teknik, användning av sopkärl/papperkorgar i staden, placeringen av avfallsstationen, möjligheter att använda Public Private Partnerships (PPP) och att skapa en kultur av att återanvända istället för att slänga saker bland medborgarna.
 3. Miljö och klimat. Kalabo ser effekterna av klimatförändringarna på lokal nivå, där bland annat översvämningar och temperaturökningar har skadat jordbruket och elförsörjningen. Särskilt har detta drabbat områdets fattiga och utsatta grupper så som kvinnor och barn på landsbygden. Som del av projektet Strengthening Climate Resilience i Western Province och genom kommunens arbete med parker och trädplantering har man försökt mildra effekterna av klimatförändringarna. Detta är något som kan utgöra grunden för ett partnerskap och kombineras runt arbete med medborgardialog, transparens och institutionella reformer.
Renhållningskampanj i Kalabo

Kalabo har skrivit en mycket tydlig och utförlig beskrivning av utmaningarna i området och hur de vill arbeta både med demokratirelaterade frågor och inom de specifika sakfrågeområdena. Ni som intresserad svensk kommun kan få tillgång till denna och läsa mer om Kalabo genom att kontakta oss på partnership@icld.se

Lokalt styre

Kommunen styrs av borgmästare Clement Kabwe och Vice Chairperson är Raphael Chansa. Det styrande partiet är Patriotic Front (PF) och i distriktet finns även partiet United Party For National Development (UPND), dessa är dock inte representerade i Mporokoso Town Council.

I Kalabo District finns 20 valda Ward councillors och en Council Secretary som är distriktets högst beslutande tjänsteperson. Den sistnämnde assisteras även av fyra directors som ansvarar för finansfrågor, planeringsfrågor, administration och näringsliv/industri. Dessa tjänstemän implementerar beslut i linje med beslut från Kalabos District Council.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Gata i Kalabo

Bujanovac, Serbien

Fakta

Land: Serbien (Läs ICLD:s Serbien-brief)

Kommun: Bujanovac Municipality

Region: Pcinjski okrug

Befolkningstäthet: 43 302 (kommunens egna uppgifter)

Styre: Democratic Party

Länk till kommunens hemsida

Om kommunen

Kommunen Bujanovac är en av sju kommuner i regionen Pcinjski i södra Serbien och gränsar till både Kosovo och Nordmakedonien. Staden är mångkulturell och majoritetsbefolkningen är albaner, med en betydande serbisk minoritet och en mindre romsk minoritet.

Området täcker både småstad och landsbygd. Enligt kommunens egen definition består 30% av kommunen av urban bebyggelse och övriga 70% av landsbygd. Invånarna försörjer sig mestadels genom diverse småföretag och jordbruksrelaterade verksamheter.

På internationell nivå så har kommunen ett gott samarbete och har bland annat drivit ett projekt för social inkludering av romer ihop med SWISS PRO Program, som är en orgnanisation som arbetar med social inkludering, good governance och jämställdhet på lokal nivå. De samarbetar också med EU PRO, UNHCR och HELP Organization.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Teknisk förvaltning, särskilt vattenförsörjning och avfallshantering. Kommunen har ett vattensystem och avlopp som de själva anser är föråldrat och utgår gärna från den frågan i ett partnerskap.
 2. Miljö och klimat. Kommunen är intresserad av ett partnerskap kring en mer hälsosam och bättre miljö. De önskar kunna ta ett helhetsgrepp i kommunen kring avfallshantering, renlighet och andra relaterade frågor som har stor påverkan på invånarna.
 3. Kultur och fritid. Bujanovac är en stad som är rik på kultur och mångfald. Den stora etniska mångfalden gör att det finns många olika kulturaktiviteter lokalt och detta är ett område som vore intressant att främja vidare i samarbete med en svensk kommun.
Kulturcentret i Bujanovac

Lokalt styre

Kommunen styrs av borgmästare Dr. Nagip Arifi från partiet Democratic Party, som också leder den styrande koalitionen som har majoritet i kommunfullmäktige. Det största oppositionspartiet är Serbian Progressive Party.

I Serbien är kommuner den lägsta lokala nivån och finansieringen kommer främst från skatter och statsbidrag, vilket gör dem beroende av den statliga nivån. Val hålls vart fjärde år och borgmästaren utses av kommunfullmäktige.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Kommunhuset i Bujanovac

Chkhorotsku, Georgien

Fakta

Land: Georgien (Läs ICLD:s Georgien-brief)

Kommun: Chkhorotsku Municipality

Region: Samegrelo-Zemo svaneti region

Befolkningstäthet: Landsbygd, 34 000 invånare (Kommunens egna uppgifter)

Styre: Georgian Dream – Democratic Georgia

Länk till kommunens hemsida

Länk till kommunens Facebook

Om kommunen

Kommunen Chkhorotsku är en landsbygdskommun i västra Georgien med ungefär 34 000 invånare och 108 anställda. Kommunen innehåller en mindre stad och 13 andra administrativa enheter. Befolkningen försörjer sig på den lokala jordbrukssektorn, däribland biodling, boskapsskötsel och arbete med svartvinbär, hasselnötter och lagerväxter. Området ligger nära Samegrelo national park och har på grund av sin närhet till utbrytarregionen Abkhazien varit mottagare för flyktingar från det området i samband med konflikter.

Kommunens ekonomi är mycket beroende av statsstöd, andra inkomster består av elförsörjning och skatter på fastigheter och andra hyror. De har ambitioner att stärka sina intäkter och det lokala näringslivet genom ökad turism under de kommande åren. Kommunen har inte deltagit själva i internationella projekt tidigare, de har dock en systerstad i Litauen, Moletai, och det lokala civilsamhället har involverats i olika program på internationell nivå.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

 1. Lokal ekonomisk utveckling – Turism. Kommunen är intresserad av att stärka sin potential för turism som en följd av utvecklingen av ny lokal infrastruktur och hotell. Området är känt för sin vackra natur och kommunen vill ihop med en svensk kommun stärka sin förmåga att involvera lokalsamhället och det lokala näringslivet i arbetet med att stärka besöksnäringen.
 2. Lokal ekonomisk utveckling – Landsbygdsutveckling. Kommunen vill nyttja potentialen i sin lokala jordbrukssektor för att på så vis stärka det lokala näringslivet. Ett partnerskap som kretsar kring att stärka den ekonomiska potentialen för landsbygden tillsammans med erfarenhetsutbyten runt metoder i jordbrukssektorn vore därför intressant.
 3. Sociala frågor. Kommunen vill stärka sin förmåga att tillhandahålla service för äldre och för personer med funktionshinder. Stödet idag kan ibland enbart handla om ett ekonomiskt engångsstöd och det finns därför en vilja från kommunen att stärka sin kapacitet att tillhandahålla service. Många av ICLD:s partnerskap som arbetar med sociala frågor kan relatera detta till demokratiska kärnområden så som jämlikhet och deltagande, det finns därmed god potential att främja lokal demokrati i ett samarbete runt sociala frågor.

Lokalt styre

Kommunen styrs av en exekutiv gren ledd av borgmästare Dato Gogua och två vice borgmästare, och av stadsfullmäktige som består av 28 ledamöter. I stadsfullmäktige återfinns partiet Georgian dream som vann det senaste valet samt partierna United National Movement, European Georgia, Alliance of Patriots, Lelo, Green party och Conservators. Kommunen är del av National Association of Local Authorities of Georgia.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Landsbygd i Chkhorotsku