Lokal demokrati förutsättning för hållbar utveckling

Denna debattartikel publicerades på Global Bar 15 september 2023

Den 15 september varje år uppmärksammas Internationella demokratidagen världen över. En viktig dag även om demokratin måste försvaras varje dag. Arbetet med att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå, i kommuner och regioner, är avgörande.


I en tid då många känner ett stort avstånd till de stora globala institutionerna, ger en stark lokal demokrati möjlighet för människor att känna större delaktighet och att man kan påverka beslut nära de frågor man bryr sig mest om.

Att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå, är att stärka medborgarnas röst och inflytande över de frågor som påverkar deras vardag. Där finns möjligheter att skapa konkret och hållbar förändring. Detta är avgörande för att bygga och bibehålla demokratiska samhällen i en globaliserad värld.

Låt oss ge några exempel:

 1. Hantering av globala problem på lokal nivå
  Globala utmaningar, som klimatförändringar, migrationsflöden och snabb och oplanerad urbanisering påverkar lokala samhällen direkt. Genom att stärka den lokala demokratin kan dessa problem hanteras mer effektivt på den nivå där deras verkliga konsekvenser finns.
 2. Lokala lösningar för komplexa utmaningar
  De komplexa problemen som vår värld står inför kräver innovativa och anpassade lösningar. Lokala samhällen har en unik förståelse för sina invånares behov och kan utveckla lösningar som är bättre anpassade till just deras specifika kontext. Vi har mycket att vinna på att utveckla den lokala miljön där dessa lösningar kan anpassas och rotas.
 3. Globalt medborgarinflytande
  Lokal demokrati är inte bara viktig för dess påverkan på lokal nivå, utan också för att den ger medborgarna möjlighet att delta i globala diskussioner. När medborgare engagerar sig och påverkar lokala beslut kan deras röster via folkvalda representanter nå ut till den globala arenan och påverka internationella agendor och politik.
 4. Skydd av mänskliga rättigheter
  Lokala myndigheter spelar en central roll för att skydda mänskliga rättigheter. Genom att ge medborgarna möjlighet att påverka beslutsfattande på lokal nivå kan vi säkerställa att grundläggande rättigheter respekteras och främjas globalt.

Den lokala demokratin är en avgörande faktor inom svenskt bistånd för att ge medborgare också i andra länder förutsättningar att långsiktigt och stabilt bygga upp system som ger alla medborgare lika förutsättningar och möjligheter. Det är också på lokal nivå som Agenda 2030 måste implementeras och mänskliga rättigheter respekteras.

Mot den bakgrunden bör den svenska regeringen och Sida även i fortsättningen slå vakt om stöd till ett starkt lokalt självstyre, som en grundläggande del av det svenska biståndet. Svenska kommuner och regioners långa och goda erfarenheter av demokratiska principer kan bidra till utvecklingen för många andra kommuner runt om i världen. Det är bra för såväl Sverige som för världen!

Johan Lilja, generalsekreterare Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

 Ryan Knox, VD Salar International

Tema
Child rights and youth participationGender EqualityHuman RightsParticipatory democracy, citizen dialogues and budgeting