Karlskrona och Baltijsk skapar bättre livskvalitet för personer med funktionsvariation – tillsammans

Bakgrund: Med anledning av den artikel som publicerades av Blekinge Läns Tidning om Karlskrona kommuns projektaktiviteter i Kaliningradregionen som sammanföll med fotbolls-VM i Ryssland vill vi ta tillfället i akt och berätta om det resultatrika samverkansprojektet mellan Funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona kommun och Baltijsk municipality i Kaliningradregionen i Ryssland. 

***

Projektet som Karlskrona och Baltijsk gemensamt driver, ITAW (Integration Through Activity and Work) syftar till att öka tillgängligheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsvariation som bor i Baltijsk och i Karlskrona. 

– Från ICLD:s sida ser vi hur Baltijsk och Kaliningrad regionen tar frågan om integrering av personer med funktionsvariation på stort allvar. De modeller för bättre integrering av personer med funktionsvariation i arbete och i samhället i stort som Karlskrona förmedlar genom projektet, tas emot med stor entusiasm, vilket inte minst de goda resultaten hittills visar, säger Lars Lööf, Programchef på ICLD.

Ökad integration för personer med funktionsvariation skapas bland annat genom att öka medarbetares kompetens att kommunicera med målgruppen och att bli bättre på att hitta sysselsättning åt dem. Karlskrona kommun har arbetat framgångsrikt med arbetsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (individuellt placeringsstöd) och har hållit i undervisningar i det här för Ryssland nya verktyget. Det har hjälpt Baltijsk att anpassa IPS-modellen till sina förhållanden. Det är både personer med funktionsvariation, socialarbetare, tjänstepersoner och även politiker i Baltijsk som deltagit i utbildningen i IPS.

– Arbetsintegrering av personer med funktionsvariation är av hög relevans för båda kommunerna. Vi på ICLD har goda erfarenheter av arbete med projektteamet som vi lärt känna väl under ICLD:s 12-månaders seminarieserie, säger Olga Shadura, administrativ handläggare för programmet.

Några resultat i Baltijsk:
1.    En träffpunkt för personer med funktionsvariation har öppnats i Baltijsk.
2.    En offentlig verksamhet har anpassat en arbetsplats med hjälp av den lokala arbetsförmedlingen för en person.
3.    En arbetsgivare har upplåtit lokaler för tillverkning av läderprodukter för målgruppen.
4.    Socialarbetare, personer med funktionsvariation, tjänstepersoner och politiker från Baltijsk och Kaliningrad har fått information om och utbildning i IPS.
Arbete med att starta ett rehab- och rekreationscenter med professioner inom social service pågår. Arbetet sker i samverkan med NGO.

Några resultat Karlskrona:
1.    Ett forum för samverkan med Gymnasiesärskolan är skapat.
Forumet fungerar som en grund för ett gemensamt utvecklingsarbete och ett bättre samarbete när det gäller enskilda personer.
2.    Förändrings- och utvecklingsarbete inom daglig verksamhet och sysselsättning i Karlskrona kommun är påbörjat.
3.    Ett nytt vänortsavtal har tecknats mellan Karlskrona och Baltijsk.
De två kommunerna förbereder en handlingsplan med en detaljerad beskrivning av områden för framtida utvecklingsarbete i både Baltijsk och Karlskrona.

Projektet ITAW, Integration Through Activity and Work, är ett av de projekt som finansieras inom ramen för programmet för intensifierad samverkan mellan svenska kommuner och regioner i Ryssland. Det syftar till att stärka den lokala nivån i de två länderna genom dynamisk kommunal samverkan i projektform. Programmet har fokus på områdena miljö/hållbarhet samt på inkludering av personer med funktionsvariation.
Programmets målgrupp är ryska och svenska lokala tjänstepersoner vilka genom konkreta samverkansprojekt med kommuner och regioner i grannlandet får utökad kompetens och kapacitet att skapa och vidmakthålla en jämställd och transparent lokal verksamhet med ett utökat medborgardeltagande.

Läs mer om intensifierad samverkan mellan svenska kommuner och regioner i Ryssland: https://icld.se/internationella-utbildningsprogram/programmen/intensifierad-samverkan-mellan-kommuner-och-regioner-i-ryssland-och-sverige/

Mer fakta:
Karlskronas och Baltijsk projektaktiviteter var tidsatta redan i projektansökan som kom till ICLD hösten 2016.
Under resan och efter aktiviteterna kan det ligga fritid/ledig tid med aktiviteter som inte bekostas av projektmedel.