ICLD har verktyg för att arbeta med Agenda 2030

För svenska kommuner finns många sätt att arbeta med Agenda 2030. En bra metod är att engagera sig i ett partnerskap.
Både för att lära sig mer och för att adressera någon av de gemensamma utmaningar vi står inför. ICLD ger i en kartläggning en bild över vad organisationen gör relaterat till Agenda 2030.

Rapporten belyser ICLD:s strategi 2016-2020 och verksamhetsplan för 2018 och visar resultat från de kommunala partnerskapen, de internationella utbildningsprogrammen samt exempel från kunskapscentrums arbete. ICLD:s verktyg riktar sig direkt mot flera av Agenda 2030-målen.
– Vårt arbete har antingen en direkt eller indirekt koppling till samtliga SDG:s. Det är främst mot Mål 5, 11, 16 och 17 som vi arbetar, säger Erik Nilsson på Kunskapscentrum.

Inom ramen för Internationella Utbildningsprogram (ITP) och Kunskapscentrum (KC) är det relativ enkelt för ICLD att styra mot hållbarhetsmålen. I de kommunala partnerskapen (KP) bestämmer kommunerna själva om de vill utnyttja möjligheten att arbeta mot målen i Agenda 2030. Det är inget krav från ICLD, men sedan 2015 ingår Agenda 2030-målen i många av kommunernas KP-ansökningar.
– Kommunerna är väldigt snabba på att ställa om verksamheten och ta ansvar för nya utmaningar, säger Karin Norlin Bogren, programchef för Kommunala Partnerskap.

Ni behöver alltså inte uppmana kommunerna att få in de globala målen i ett partnerskap?
– Nej men vi visar på möjligheten att använda sig av programmet Kommunalt Partnerskap i det här arbetet. Agenda 2030 finns högt upp på vår agenda. Vi arbetar med lokal demokratiutveckling och det som är angeläget för kommunerna är angeläget för oss. Vi bestämmer inte temat för utmaningen i deras partnerskap, kommunerna gör själva bedömningen hur de bäst bidrar till att utveckla den lokala demokratin genom partnerskap, säger Karin.

Har ICLD förändrat sitt arbetssätt i och med Agenda 2030?
– Kommunerna har jobbat på det här sättet hela tiden, målen kan hjälpa dem att rama in och mäta sitt arbete. Och det ger oss ytterligare ett verktyg hur man kan arbeta ömsesidigt med globala mål på lokal nivå, hur det kan implementeras och förverkligas säger Karin.
– All forskning inom ramen för KC är kopplad till ett eller flera av hållbarhetsmålen. Även inom ITP finns en tydlig koppling till hållbarhetsmålen i flera program, säger Erik.

Vad kan ICLD göra för att stärka arbetet med Agenda 2030-målen gentemot sina samarbetspartners?
– Generellt ligger många svenska kommuner redan långt fram i sitt arbete med hållbarhetsmålen, men jag upplever att vi på ICLD kan bli tydligare på att visa hur man kan jobba mot Agenda 2030 inom ramen för ICLD:s verksamhet. Där har ICLD:s kommunikation en väldigt viktig roll att spela, säger Erik.
Vad har de globala målen med lokala utmaningarna att göra?
– Vi tror att förändring börjar på lokal nivå där människorna finns, det är där förändringarna behöver ske för att det ska bli förändringar i världen, säger Karin. De globala målen tangerar i stort sätt allt ICLD gör.

Finns tankar på att fördjupa samarbetet med andra organisationer?
– Det är viktigt och kommer bli en del av vårt arbete i framöver. Det finns ett starkt nationellt och lokalt fokus på målen som kan ge oss naturliga samarbetspartners, säger Erik.

Är ni trygga i var ni står i dag?
– Det tycker jag, Agenda 2030 är viktig för oss och passar väl med ICLD:s uppdrag att främja lokal demokratiutveckling. Eftersom den lokala nivån är strategiskt viktig för att världen ska nå den globala agendan, passar Agenda 2030 och partnerskap som hand i handske. De globala målen är inte ett kriterium i ansökan för att få ett kommunalt partnerskap, men det är naturligtvis ett plus, säger Karin.

Rapporten som ICLD:s särskilda SDG-grupp tagit fram visar att det finns ett antal mål som är särskilt tydligt kopplade till ICLD:s verksamhet både som delmål och huvudmål. De globala mål som definieras i strategidokumentet är främst Mål 1 om minskad fattigdom, Mål 5 för jämställdhet, Mål 10 om minskad ojämlikhet, Mål 11 om hållbara städer och samhällen, samt Mål 16 om fred, rättvisa och starka institutioner.
Mål 2 om att avskaffa hunger, Mål 8 om ekonomisk tillväxt och anständigt arbete och Mål 13 om klimatåtgärder, har indirekta kopplingar till ICLD: s verksamhet och styrdokument.


Här exempel på hur ICLD arbetar med några av Agenda 2030-målen:

Mål 1: Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
Att skapa förutsättningar för människor i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor är ett långsiktigt mål för ICLD:s verksamhet. Arbetet riktar sig till politiker och tjänstemän på lokal nivå. ICLD:s definition av fattigdom gör ITP-programmen Gender Mainstreaming Local Democracy och Local Governance with a Rights-based Approach möjliga.

Mål 5: Jämställdhet.
En av ICLD: s fyra kärnområden är jämlikhet/rättvis och inkluderande behandling, vilket betyder att alla medborgare bör behandlas inkluderande och likvärdigt. ICLD arbetar för att säkerställa att ingen diskriminering sker, särskilt med hänsyn till kvinnornas status. Organisationens verksamhet är direkt kopplad till mål 5 och delmålen 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.a, 5.b och 5.c.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen.
Utöver vad som anges i ICLD:s strategidokument, är de flesta aktiviteter i verksamhetsplanen 2018, direkt kopplade till majoriteten av delmålen inom mål 11. Dessutom bidrar alla ITP-program och två forskningsprojekt till ett eller flera av mål 11:s delmål

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, starka institutioner
Mål 16 är direkt kopplat till ICLDs fyra kärnområden. Dessa områden prioriteras under strategiperioden 2016 – 2020 och alla aktiviteter som bedrivs under denna period avser att stärka en eller flera av dem.

FAKTA/SDG-GRUPPEN
ICLD har bildat en intern arbetsgrupp för hållbarhetsmålen. Gruppen har inledningsvis gjort en kartläggning som beskriver hur väl ICLD:s strategi och verksamhetsplan är kopplad till de globala målen. Rapporten kommer vara klar för publicering inom kort.