Hur kopplar Kommunala Partnerskap till de globala målen?

Kommuner, regioner och landsting har en avgörande roll för arbetet med Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling. United Cities and Local Governments, UCLG, skriver att alla mål i Agenda 2030 direkt eller indirekt relaterar till kommuners, regioners och landstings dagliga arbete och att dessa därför utgör den politiska nivån bäst lämpad för att knyta den globala agendan till lokalsamhällens behov och förutsättningar.

Hur kopplar Kommunala Partnerskap till de globala målen?

“All of the SDGs have targets that are directly or indirectly related to the daily work of local and regional governments. Local governments should not be seen as mere implementers of the agenda. Local governments are policy makers, catalysts of change and the level of government best-placed to link the global goals with local communities.”

ICLD och Kommunalt Partnerskapsprogram erbjuder kommuner, regioner och landsting finansiering, kunskap och utbildning för genomförande av internationella projekt som med fördel kan inriktas på något eller några av målen i Agenda 2030.

 
På vilket sätt kan Kommunalt Partnerskapsprogram hjälpa kommuner att koppla sina lokala utmaningar till de globala målen i ett partnerskap?

I dagsläget finansierar ICLD runt 50 partnerskap och 70 utvecklingsprojekt, som alla på något sätt bidrar till implementering av Agenda 2030. Då agendan fortfarande är ny rapporterar deltagande kommuner ännu inte alltid aktivt sina bidrag till arbetet med Agenda 2030. Detta förväntas dock ändras i och med att de globala målen blir mer välbekanta, samt genom ökad kunskap om hur väl Kommunalt Partnerskap lämpar sig för arbete med agendan.

Kommuner, regioner och landsting i Sverige genomför på frivillig grund Agenda 2030, och har därigenom möjlighet att definiera och prioritera arbetet utifrån sina egna utmaningar. Lokalisering av agendan kan uttryckas som att; informera & inkludera, sätta en lokal agenda, implementera och följa upp de Globala målen på lokal nivå – alla möjliga steg att ta sig an inom ett Kommunalt Partnerskap.

Några aktuella exempel på framgångsrika partnerskap som arbetar med de globala målen

Växjö – JB Marks
Den lokala nivån och kommunerna spelar en viktig roll i arbetet med Agenda 2030. Ett sätt att nå målen är genom partnerskap – att gemensamt söka lösningar. Därför vill JB Marks Local Municipality i Sydafrika och Växjö kommun, undersöka hur de kan arbeta tillsammans med att hitta lösningar för genomförandet av Agenda 2030.

Robertsfors – Machakos
Inget samhälle kan utvecklas om halva befolkningen marginaliseras. Därför jobbar Machakos, Kenya och Robertsfors kommun tillsammans för Mål 5, Jämställdhet.

Ale – Ghanzi
I ett projekt fokuserat på medborgardialog har Ale kommun och Ghanzi, Botwana, lyft vikten av att arbeta med rätten till god utbildning för alla, kopplat till Mål 4 i Agenda 2030.