Globalt nätverk för jämlik hälsa

Nu startar vi vårt nya nätverk för jämlik hälsa! Det är regionerna Stockholm, Västerbotten och Östergötland som tillsammans med sina samarbetspartner från Kenya eller Uganda som deltar i ICLD:s nystartade globala nätverk.

Målet med nätverket är att ge en mer jämlik tillgång till hälsovård för de som bor och lever i regionen. Det ska också sprida goda exempel och erfarenheter till andra regioner och kommuner.

– Allt arbete som ICLD gör syftar till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Covid-19 har påverkat oss alla och fortsätter att utmana detta arbete. Vi övertygade att genom globala utbyten och nätverk stärks kommuner och regioner i sitt lokaldemokratiska arbete. ICLD:s nya nätverk för jämlik hälsa ger möjlighet för samarbetsparterna att byta erfarenheter och hitta nya möjligheter att lösa utmaningar som finns, säger ICLD:s generalsekreterare Johan Lilja.

Nätverket bygger på partnersamarbeten inom ramen för kommunalt partnerskap, samarbetsformen där två kommuner/regioner hittar gemensamma utmaningar och med hjälp av varandras olika erfarenheter och förutsättningar lär av varandra för att lösa dessa utmaningar. Det yttersta syftet med projekten är att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå. Mer om kommunala partnerskap hittar du här.

Deltagande parter

De som idag ingår i nätverket för Global hälsa är de internationella partnerskapen mellan

  • Region Stockholm och Jinja District, Uganda,
  • Region Västerbotten och Homa Bay County, Kenya,
  • Region Östergötland och Uasin Guishu County, Kenya

    Förhoppningen är dock att utöka nätverket med fler partnerskap.

Alla kostnader inom partnerskapet för exempelvis resor, boende och andra utlägg i anslutning till nätverksmöten finansieras av ICLD. Utöver stöd och hjälp från ICLD så kommer de som ingår i nätverket att få från forskare och experter inom området jämlik hälsa att bidra med kompetens och erfarenhet.

Mer om partnerskapen som ingår i nätverket

Region Stockholm och Jinja District, Uganda

Region Stockholm genom Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Jinja District i Uganda kommer gemensamt utforska sätt att förbättra vårdkvaliteten i områden som påverkar barns hälsa med ett särskilt fokus på neonatalvård och akutsjukvård för barn.

Samarbetet ska också utgå ifrån i barns rättigheter genom att arbeta för större delaktighet och medbeststämmande i vården för barn och deras anhöriga. Barnadödligheten under de första levnadsåren i Uganda är hög; 64 barn av 1000 födda dör innan sin femte födelsedag. De vanligaste orsakerna är komplikationer när barnet är nyfött, lunginflammation, diarré, malaria och undernäring. Vården i Uganda lider av stor personalbrist och det råder även brist på utrustning och i vissa fall läkemedel. 

–  Resursbristen rår vi inte på inom det här samarbetet. Men det går att höja överlevnad och livskvalitet ändå, till exempel genom utbildningar för sjuksköterskor i omvårdnad av nyfödda eller team-träning för att förbättra omhändertagandet av svårt sjuka barn, säger Helena Hildenwall, barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och projektkoordinator i samarbetet.

Tanken är att också svensk barnsjukvårdspersonal genom samarbetet med Uganda ska få träning i att arbeta med diagnoser som är ovanliga i Sverige och lära sig hantera vård under resursbrist.

Region Västerbotten och Homa Bay County, Kenya

Huvudmålet för projektet är att etablera strukturer och processer för en högkvalitativ funktionell lednings- och samordningsfunktion för jämlik hälsa i Homa Bay County, Kenya. Delmålen för projektet är att ta fram en överenskommelse för förbättringar av det ministerium för hälsa i Homa Bay County som bygger på en noggrann värdering av organisationen och på beslut för vad som behöver göras för organisationsutveckling.

Region Östergötland och Uasin Guishu County, Kenya

Projektet ska hantera frågor om ojämlik vård avseende cancervård. Genom att förstå vårdkedjan, både som den är tänkt att fungera och hur patienterna faktiskt beter sig i systemet; från första kontakt, till diagnos, behandling och, förhoppningsvis, friskförklarad kan möjliga förbättringar i vårdsystemet synliggöras. Då vårdkedjan hos både den svenska och den kenyanska organisationen beskrivs kan dessa beskrivningar jämföras för att hitta lösningar som man har använt sig av i respektive system.

”För att stärka ett demokratiskt förhållningssätt är det viktigt att principen om vård efter behov är styrande. Detta projekt blir en viktig del i arbetet för en jämlik vård i Östergötland och i Uasin Gishu”, säger regionrådet i Kerstin Sjöberg (C), Region Östergötland.

Är din region eller kommun också intresserad av att vara med i Nätverket för jämlik hälsa?
Kontakta Myriam Chilvers, ICLD via epost: myriam.chilvers@icld.se