En vår full av kommunbesök

Herrljunga – 10 maj
Herrljunga har sedan 2013 ett trepartssamarbete med Kamjanets-Podilskyj, Ukraina, och Ukmergė, Litauen. Partena samarbetar kring att minska antalet barn som behöver omhändertas från sina föräldrar av olika anledningar. Karin Norlin Bogren, programchef på KP, deltod i det avslutande mötet mellan de tre parterna.
– Det var fantastiskt att få träffa dessa drivna partnerskapsaktörer och få ta del av hur det gick till när de öppnade den första familjecentralen i Ukraina, säger Karin Norlin Bogren.

Skövde – 30 maj
Ulrika Henriksson, utvecklingsledare i internationella frågor, och Gunilla Carlsson, folkhälsostrateg, förbereder det allra första besöket hos sin kommunala partner Tblisi när Jessica Vesterberg och Rikard Eduards, handläggare på KP besöker kommunen. – Det var det glädjande att se den stora ömsesidighet som präglade planeringen, med lika stort fokus på utvecklingen i Skövde som i Tblisi, säger Rikard Eduards. ”Efter mötet har vi fått stort förtroende för att parterna ska lyckas med sitt övergripande mål att ’främja utvecklingen av en hållbar demokratisk process på den lokala nivån, öka medborgarnas deltagande och inflytande samt enklare tillgång till kommunal service’.”

Helsingborg – 31 maj
I vårens ansökningsomgång har Helsingborg och Probolinggo i Indonesien precis beviljats ett treårigt Projekt med tillhörande Styrgrupp som syftar till att öka medborgares inflytande i beslut som rör stadsplanering med fokus på cykling. Under mötet delade Helsingborgs tio tjänstepersoner och politiker som deltar i partnerskapet, med sig av sina drivkrafter, förväntningar och utmaningar. Samordnare Peter Book kommenterar ömsesidigheten i partnerskapet: ”Vid en jämförelse kan vi se att det svenska systemet har fjärmat sig från medborgarna. Här kan lära vi mycket att lära från våra partners i Probolinggo.”

Lund – 31 maj
I Lund mötte KP-delegationen  Georg Heuwing, internationell sekreterare, och Yvonne Brogaard Nelson vid utbildningsförvaltningen. Georg och Yvonne berättade om Lunds Förberedelse med den kinesiska staden Hangzhou som genomfördes 2010. Sedan dess har parterna lämnat in ansökningar som inte beviljats. Kommunerna vill samarbeta inom utbildning och handläggarna från KP uppmuntrade parterna att bygga vidare på de delar som handlar om ungdomars inflytande i utbildningsrelaterade frågor då detta tydligt faller inom programmets ramar. ICLD hoppas att se ifall parterna finner att KP är rätt forum för sitt samarbete och inkommer med en ny ansökan.

Ekerö – 8 juni
Ekerö kommun är idag inte aktiva inom programmet, men fick upp ögonen för det i samband med en inbjudan till ICLD under Almedalsveckan. Tyvärr kunde de inte delta under Almedalsveckan, varför ett skypemöte sattes upp.

Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare i Ekerö kommun, arbetar med projektet ”Öar utan gränser” där kommunen samverkar med det civila samhället för att välkomna nyanlända mälaröbor, skapa mötesplatser och underlätta för delaktighet och gemenskap. Projektet går helt i linje med ICLDs mål att tillgodose jämlik/rättvis och inkluderande behandling och ge möjlighet till ökat deltagande och delaktighet i lokala beslutsprocesser.
– Det skulle därför vara spännande att se hur Ekerö skulle kunna dela med sig av sina erfarenheter och samtidigt få en möjlighet att utveckla sitt eget arbete i ett kommunalt partnerskap, säger handläggare Jessica Vesterberg.

Ekerö kommun söker just nu en samarbetskommun i ett av ICLDs samarbetsländer.

Härryda – 20 juni
Nina Wallgren, utvecklingssamordnare Härryda kommun, anordnade i juni en nätverksträff för närliggande KP-kommuner. Utöver Härryda kommun deltog kommunerna Vänersborg, Borås, Alingsås, Skövde, Mölndal, Ale samt två handläggare från KP.
– Det var intressant att se att alla projektgrupper och styrgrupper förhöll sig till varandra på olika sätt, anpassat efter de lokala kontexterna och politiska drivkrafterna. Det är även tydligt att nätverksträffar är viktiga forum för kommunerna att dela med sig av erfarenheter och stödja varandra i sina pågående partnerskap, säger Myriam Chilvers, handläggare på KP.

Almedalen – 5 juli 
Syftet med ICLDs workshop under Almedalsveckan var att öka kunskapen kring hur kommuner i Sverige och i ICLDs samarbetsländer kan verka för att bli mer inkluderande för flyktingar genom ett kommunalt partnerskap. Under workshopen bidrog de programaktiva kommunerna Ale, Alingsås, Borlänge, Lidingö, Linköping, Malmö och Region Gotland med relevanta erfarenheter från sina partnerskap. De speciellt inbjudna kommunerna som idag inte är aktiva inom programmet, Karlstads, Lerums, Lund och Trollhättan var nyfikna på hur programmet fungerar i praktiken och bidrog med sina erfarenheter kring inkluderande städer för flyktingar.

Länsstyrelsen Jönköpings län deltog även under workshopen.  – Även om de inte är behöriga till att söka kommunala partnerskap, hoppas vi på att det kan ge goda spridningseffekter till berörda kommuner, säger Jessica Vesterberg.