Deltagande – Ale och Ghanzi vill involvera invånarna mer

I Ale kommun finns en mångårig tradition av att försöka fånga medborgarnas åsikter genom medborgardialog. Fokus har dock kommit att i första hand ligga på att testa olika metoder för medborgardialog. Det har medfört att kommunen inte ägnat så mycket tid åt att reflektera för medborgardialogens syfte och mål.

Därför beslutade kommunfullmäktige i Ale att delta i Sveriges Kommuner och Landstings utvecklingsprojekt ”Utveckling av styrsystem med medborgardialog”. Målet med deltagandet är att kommunen vid projektets avslut ska ha definierat syftet med sitt medborgardialogsarbete, men också att utveckla styrsystem och metoder för att medborgardialog som en del i beslutsunderlaget för de förtroendevalda.

Som en del i utvecklingsarbetet har Ale också ingått ett kommunalt partnerskap med Ghanzi District Council i Botswana.

I Botswana finns intressanta traditionella strukturer för medborgarnas delaktighet i den lokala utvecklingen. En stor del av distriktet Ghanzis befolkning bor i byar långt ifrån städer. Människorna i byarna är fattiga och Ghanzi District Council försöker att förbättra förutsättningar genom olika ”empowerment”-insatser.

Många av dessa har dock misslyckats eftersom insatserna inte var förankrade. Men genom bra och relevant medborgardialog vill Ghanzi District Council förbättra kommunens service och utvecklingsinsatser.

Ale och Ghanzi har tillsammans genomfört problem-, mål-, omvärlds-, intressent-, och riskanalyser. De har gemensamt planerat aktiviteter som behöver genomföras. Arbetet präglas av ömsesidighet där patnerna berikar varandra genom sina olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar. Ghanzi District Council har också tagit del av Ale kommuns principer för dialog med syftet att få deras projektgrupp att börja reflektera kring vad som skulle kunna vara passande principer för dem.

– Vi vill absolut rekommendera att delta iu ett kommunalt partnerskap för att utveckla metoder för inflytande. Man får ett mycket bredare perspektiv tack vare olika erfarenheter och traditioner. Det ger utvecklingsarbetet en stark dynamik och innovationskraft. Partnerskapet är också en drivande motor i utvecklingsarbetet – har man åtagit sig att utföra aktiviteter i partnerskapet är det förpliktigande, säger Joachim Wever, utvecklingsledare kvalitet i Ale kommun.