Stärk din kommun/regions arbete för jämställdhet – delta i internationellt nätverk

ICLD:s nätverk för Jämställdhet består av partnerskapsamarbeten mellan en svensk kommun/region och en kommun i Guatemala eller i Colombia. Parterna arbetar med en jämställdhetsutmaning i sina respektive kommuner. Vill din kommun/region vara med?

Just nu söker vi tjänstepersoner/politiker från svenska kommuner/regioner som vill ingå i nätverket och kan delta på minst en workshop i Latinamerika och en i Sverige under 2024.

Kommunerna har en central roll

Lokala myndigheter har en central roll i att främja kvinnors delaktighet och deltagande i den lokala demokratin. Ökad kvinnlig politisk representation, arbete för att minska könsrelaterat våld, främjande av ekonomisk egenmakt och främjande av lika tillgång till utbildning och hälsa är alla viktiga komponenter i kommunens arbete för jämställdhet.

Stor andel ursprungsfolk

Guatemala tillhör de latinamerikanska länder som har störst andel ursprungsfolk bland sina invånare. Närmare hälften av guatemalanerna är maya, ett folk som delas in i drygt 20 olika grupper. Resten är i huvudsak av blandat ursprung. Befolkningen är starkt segregerad med stora skillnader i livsstil och levnadsvillkor. Därför har Guatemala en lång erfarenhet av att jobba integrerat för att stärka en jämlika och jämställd inkludering.

Kvinnor – fredsbyggande aktörer

Kvinnor spelar en aktiv roll som fredsbyggande aktörer. Colombia har en lång erfarenhet av att arbeta integrerat med fredsbyggande arbete på lokalnivå för att förebygga våld och kriminalitet.

Både Colombia och Guatemala har dessutom god erfarenhet av medborgardialog och ett starkt civilsamhälle.

Vill din kommun/region vara med?

Just nu söker följande kommuner i Guatemala och i Colombia en svenska partnerkommun/region.

Anmäl ert intresse av att arbeta internationellt med jämställdhet och vara en del i det nya nätverket till: partnership@icld.se

ICLD:s internationella Jämställdhetsnätverk!

ICLD jämställdhetsnätverk består av kommuner och regioner från Sverige, Guatemala och Colombia och pågår mellan åren 2024-2026. Nätverket erbjuder en internationell plattform för lokala myndigheter som vill skapa förändring och kämpa för jämställdhet

Läs mer om nätverket här