2368 medborgare har fått sina röster hörda!

För att stärka medborgarinflytande har ICLD lanserat en innovativ enkätundersökning som fokuserar på medborgares egna erfarenheter av offentliga tjänster och lokal demokrati. Initiativet, genomfört i hittills sju kommuner över tre länder som en del av ICLD:s kommunala partnerskaps program, har tagit del av tankar från 2368 personer och resultaten av undersökningen belyser vilka utmaningar de ser för den demokratiska utvecklingen.

De allra flesta medborgare har aldrig haft möjlighet att prata direkt med lokala beslutsfattare om sina upplevelser av kommunal service. Kommuner världen över går därmed miste om viktiga röster från sina medborgare som inte har möjlighet att dela deras upplevelser och därför blir ett sådant här initiativ viktigt då det kan synliggöra problem och därmed skapa en viktig grund till kommunala förbättringar. Avståndet mellan medborgare och beslutsfattare beror ofta både på flera saker, så som bristande information från lokala myndigheter om hur medborgarna kan göra sina röster hörda och avsaknad av effektiva kanaler för att nå ut bortom de grupper som själva aktivt söker sig till kommunen.

David, en bonde från Machakos County i Kenya där ICLD finansierar ett projekt, är en av många personer som har haft svårt att nå fram till kommunen.

– Ibland vet man inte var mötena hålls eller var man kan bidra med sin åsikt, eftersom de lokala myndigheterna vanligtvis bara går via våra lokala hövdingar. Kommunen skulle kunna använda mer sociala medier, lokala radiostationer och kommunicera på olika lokala språk för att nå ut direkt till oss invånare med informationen, säger David.

Den här uppfattningen delas av fler i Machakos. En enkät visar att bara 1 av 5 personer i Machakos county har haft möjlighet att lyfta sina åsikter om viktiga lokala frågor till kommunen. Ofta har detta skett genom traditionella offentliga möten i byarna. Loice Munyazi ingår i en projektgrupp för ett ICLD-finansierat projekt i kommunen Uasin Gishu County i Kenya. Hon betonar behovet av tydligare kanaler för medborgarna att uttrycka sina åsikter:

-Varje person har en åsikt som är viktig, men det är ofta inte klart för dem hur de kan uttrycka den här åsikten och till vem. De känner inte till några tillgängliga kanaler för att göra sin röst hörd.

Medborgare blir intervjuad av kommun i Kenya. Foto: ICLD

För att ge medborgare större möjligheter att dela sina åsikter och upplevelser med kommunen så har ICLD utvecklat en enkätundersökning som fokuserar just på medborgares personliga erfarenheter med servicetjänster och viktiga demokratiska funktioner. Undersökningen bygger på en metod som kallas Citizen Report Cards. Syftet är att beslutsfattare med makt över välfärden ska kunna få återkoppling direkt från de som använder kommunala tjänster, för att på så sätt kunna initiera reformer. Enkäten ska bidra till utformningen av ett ICLD-finansierat kommunalt partnerskapsprojekt som adresserar en del av de demokratiska brister som upplevs av medborgarna.

Joel Wernersson, kvalitetstrateg på ICLD, har lett utvecklingen av metoden:

– Det bästa sättet att identifiera servicebrister och nyckelområden för demokratisk utveckling i en kommun är att lyssna på medborgarna. Genom den här undersökningen vill vi tillhandahålla ett effektivt verktyg som lyfter fram medborgares egna upplevelser direkt till beslutsfattare och som kan ligga till grund för policyrekommendationer och kritiska diskussioner i kommunerna. Det kan bli startskottet för reformer för ökad jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande i kommunen.

Resultaten hittills från undersökningen har lyft flera “deltagande gap” mellan olika grupper där framförallt kvinnor och ungdomar har färre möjligheter att göra sina röster hörda än män och äldre medborgare. I Rufunsa-distriktet i Zambia har endast 8,4 % av unga under 35 år haft möjlighet att ge synpunkter på lokala frågor som berör dem, jämfört med 22,1 % av dem över 35 år. Dessutom syns tydliga skillnader mellan unga kvinnor och män där de unga kvinnorna har avsevärt sämre möjligheter att delta i lokalpolitiken. Dessa resultat bidrar till en större förståelse av var ytterligare åtgärder behövs från de lokala myndigheterna. Dessutom har processen med enkäten i sig gjort ett viktigt bidrag till lokal delaktighet.

– Människor uppskattar vår vilja att lyssna och är ivriga att vilja dela med sig av sina tankar. Informationen från undersökningen är användbar för oss. Men det viktigaste är att vi har involverat dem och lyssnat på dem, för det innebär också att vi själva känner ett större ansvar att ta tillvara på åsikterna och kunna ge dem feedback tillbaka om vad vi gjorde därefter, säger Loice Munyazi. 

Under 2023 har undersökningen genomförts i totalt sju kommuner i tre olika länder. Svaren, har samlats in från ett representativt urval av medborgare och sammanställts till rekommendationer och diskussionsfrågor till beslutsfattare. I takt med att undersökningen sprider sig till fler länder kan den ge ytterligare information till ICLD-finansierade projekt och bidra till reformer som gynnar lokalsamhället. Initiativet höjer inte bara rösterna från de tillfrågade medborgarna, utan bidrar också till att de ageras på, vilket främjar en mer inkluderande lokal demokrati.

Projektområde
Inclusive leadership and governanceTechnical Services and Infrastructure
Tema
Participatory democracy, citizen dialogues and budgeting
Etiketter
Citizens Report Card, medborgardialog,