Svensk partner: Falu kommun

Falun and Kolomyia

Area of Cooperation: Technical Services and Infrastructure

This partnership is part of the ICLD network for democratic reslience

Projektområde
Technical Services and Infrastructure
Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen6 - Rent vatten och sanitet för alla
Svensk partner
Falu kommun
Internationell partner
Kolomyia

Åtta svenska kommuner i ny satsning på mänskliga rättigheter

Åtta svenska kommuner kommer att bli del av ICLD:s fyraåriga internationella projektnätverk Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter. Tillsammans med åtta partnerkommuner i Södra Afrika ska de utforma varsitt projekt som ska lyfta arbetet med mänskliga rättigheter och lokal demokrati.

Den första september utlyste ICLD den nya satsningen Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter, som ska skapa ett nätverk av partnerskap mellan Sverige och Södra Afrika. Sex svenska kommuner har nu insänt sina ansökningar och antagits till nätverket; Falun, Bollnäs, Ovanåker, Kungsör, Piteå och Lund. Två ytterligare väntas bli klara inom kort. Dessa har alla matchats med varsin partner från antingen Sydafrika, Botswana eller Zambia.

Vi är stolta över att kunna fira internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december med att satsa på Sveriges och Södra Afrikas lokala arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Vår ambition är att skapa nya goda exempel och metoder på lokalt arbete med mänskliga rättigheter som kan spridas till nya kommuner.

Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD

Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter ska utformas och planeras. Särskilt stort intresse har funnits runt att driva projekt om inkludering av barn och unga, vilket är en särskilt aktuell fråga efter att barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Kommunerna har tilldelats 300 000 kr för förberedelseåret, den totala summan för alla fyra år kan komma att uppgå till närmare 3 mnkr per kommun. Medlen finansierar utbytet mellan kommunerna, så som resor och logi i samband med utbytesresor och nätverksutbildningar.

Inom nätverket kommer kommunerna som deltar att få stöd av experter på mänskliga rättigheter och forskare. ICLD kommer att arrangera gemensamma nätverksaktiviteter för alla kommuner, vilka under första året kommer att ha ett särskilt fokus på att kommunerna ska initiera samarbeten med civilsamhälle och universitet.

Svensk partner
Bollnäs kommunFalu kommunKungsör kommunLunds kommunOvanåkers kommunPiteå kommun

Falun och Mogale, South Africa

Tillsammans med kommunen Mogale City i Sydafrika driver Falun ett projekt som ska utveckla nya sätt att inkludera och delaktiggöra barn och unga i kommunens verksamheter. Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med varsin partnerkommun från Södra Afrika på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter.

Falun har en lång tradition av att arbeta med demokrati, mänskliga rättigheter och internationella relationer. Därför anser vi att det är viktigt med nära kontakt med lokalsamhället och att demokrati präglad av deltagande och transparens är ett självvalt alternativ för våra samarbetspartners.

Catharina Enhörning, ordförande i Internationella rådet i Falun.

Satsningen på Faluns projekt uppgår tillnärmare 3 mnkr över fyra år. Alla kostnader finansieras av Sida genom organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Falun kommer även få stöd av experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket. Projektet med Mogale City kommer också att inkludera forskare från University of Johannesburg.

Genom att få in ett nätverk av svenska kommuner och forskning i projektet vill vi kunna öka kunskapen om hur man kan arbeta lokalt med unga, vilket kommer kunna komma till nytta för många andra kommuner också. Det känns särskilt angeläget eftersom FN:s barnkonvention blev svensk lag i år. Det ska bli spännande att samarbeta i dessa frågor med Mogale City som är en framåtsträvande kommun med stor vilja att bli bättre på att inkludera och engagera barn och unga i att påverka sin omgivning.


Karin Perérs, projektledare i Falun.

I projektnätverket drivs åtta parallella projekt mellan svenska kommuner och partnerkommuner i Botswana, Sydafrika och Zambia.


Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Tema
Child rights and youth participationHuman Rights
Svensk partner
Falu kommun
Internationell partner
Mogale Local Municipality

Ungdomar i Falun och Tsumeb får sina röster hörda

”Ungdomar är så stor del av befolkningen och kommer därför att vara den kraft som skapar det framtida samhället,” säger projektets samordnare från Falun, Karin Perérs.

Våren 2019 avslutades det fjärde projektet inom partnerskapet mellan Falu kommun i Sverige och Tsumeb kommun i Namibia. Partnerskapet börjades tio år sedan och sedan dess har många fina resultat nåtts i de båda kommunerna inom utbildning, avfallshantering och stadsplanering. Det sista projektet, ”Participation and voice implementation” fokuserade på ungas möjlighet till inflytande och syftade sig att hitta lösning till ett ömsesidigt problem om ungas exkludering från samhället.

”Ungdomar är så stor del av befolkningen och kommer därför att vara den kraft som skapar det framtida samhället,” säger projektets samordnare från Falun, Karin Perérs. Det är därför viktigt att ungdomar är inkluderade i samhället och deras röster är hörda. Projektets huvudmål har varit att främja ungdomars deltagande så att de kan bidra till utveckling av samhället de bor i. Och de önskade resultaten var verkligen uppnåtts: ”De har insett att deras röst är viktig, att de är många, att de behöver samarbeta för att nå sina mål och de gör det med kraft!” säger Karin som är glad över ungdomars engagemang.

Införandet av LUPP, ett verktyg som är etablerat i Sverige för att utvärdera ungas livssituation på lokal nivå, var ett av de största resultaten i Tsumeb. I praktiken är LUPP en sorts enkätundersökning som används för att öka organisationens kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Undersökningen ger ett underlag att använda i beslutsprocesser som rör ungdomar. Resultat som fåtts genom LUPP kan också användas för att mäta effekter av de andra insatserna som gjorts under partnerskapet. I Falun har resultaten redan visat en ökning inom ungas inflytande.

Nätverk för olika ungdomsgrupper i Tsumeb har skapats för att stärka samverkan och samarbete, många viktiga diskussioner har förts mellan unga och vuxna i kommunerna med teman som exempelvis missbruk, jämställdhet, graviditeter och HIV/AIDS. Ytterligare har olika fysiska och virtuella mötesarenor för ungas inflytande skapats, exempelvis en grupp som heter ”Born Free Group” som i dialog med Tsumeb Municipality anlagt en Ungdomspark där unga kan mötas för aktiviteter och diskussion. Det finns också planer att etablera en likande ungdomsgård som i Falun, vars syfte är särskilt stötta arbetslösa ungdomar med professionella kontakter inom utbildning, hälsa och arbetsmarknad. Elever från både Falun och Tsumeb hade även möjlighet att delta på ett ungdomsutbyte. ”Förutom att det gav dem erfarenheter för resten av livet så gav det effekten att flera av dem kom vidare i livet till jobb och studier,” säger Karin Perérs.

Svensk partner
Falu kommun
Internationell partner
Tsumeb municipality
Etiketter
ungdomars inflytande,

Good Governance and Municipal Management Development

Democracy and democratic methods are words often used without reflected upon. What does it stand for? It´s natural that the biggest party also hold the political power, but how do they use it and how is the power divided between politicians and municipal employees. In a functioning democracy is it very important that both politicians and employees are aware of and respect each other’s roles. These questions are always current both in countries like Sweden and in new democracies like Namibia.

The aim of the project is to create a strategy for the democratic work. To define the roles and thereby create an open society where both politicians and employees can feel safe in their roles and where the public easily can find their way to the correct person.

Expected results:

  • A clear division between roles in the respective organisation and in the long run a more effective organisation.
  • An organisation that is clear to the citizens and makes it easy to know who to contact on what issues.
  • A plan of action that will be possible to follow up on and consists of quantifiable data.
Projektområde
Inclusive leadership and governance
Svensk partner
Falu kommun
Internationell partner
Tsumeb municipality

Sustainable Waste Management

A sustainable waste disposal system in the community of Tsumeb.

The Project Objective is to increase knowledge and competency concerning a sustainable waste disposal system in the community of Tsumeb.

The project can contribute to opening new opportunities for the citizens to use their powers of influence and thereby increase their level of participation. In order to succeed with a sustainable waste disposal system, the citizens must be actively involved and willing to participate in doing their part. In order to reach that goal, one has to find ways/groups to communicate with and to increase awareness.

By working for and hopefully succeeding with the changing of the waste disposal system into a more sustainable one, the local community can show a development that benefits both the environment and – at least in a larger perspective – the economy.

Projektområde
Environment/Climate change
Svensk partner
Falu kommun
Internationell partner
Tsumeb municipality

Education for Democracy

The project’s goal is to increase the trainers’ ability to provide and, not least of all, benefit from basic and further training via the internet.

Projektområde
Education
Svensk partner
Falu kommun
Internationell partner
Municipality of Tsumeb

Participation and voice implementation

Through the feasibility study “Participation and voice” we have been able to identify the problem and basis for a collaborative project between the municipalities regarding democracy issues for young people. The feasibility study’s results show many similar challenges, but with different strengths of the partners.

A clear deficiency and thereby focus of the project is the municipality’s approach of creating or use the arenas for young people when dealing with regards to youth participation in society.

Subdivisions of the project have been slightly adjusted based on results and involves:

  • Participation in society. How the municipality works to get young people in work, encouraging entrepreneurship, jobs and active leisure?
  • Arenas for participation. To learn from each other arenas for dialogue and participation. In Falun there are library and youth lock where work and assignments are missing or looks different in Tsumeb. In Tsumeb are APC for spontaneous music and cultural activities and TRC (teachers Resources Centre) where experience and groundwork The project Education for Democracy can be used to more audiences.

Dialogue between policymakers and young people. The great study “loupe” is done in many places in Sweden and working is interesting to look upon. While other forms of dialogue between policymakers and young people are key areas to work with. Young people need to feel that they can influence their future and forums to make themselves heard.

Projektområde
Social care and wellbeing
Svensk partner
Falu kommun
Internationell partner
Tsumeb municipality