Svensk partner: Bollnäs kommun

Åtta svenska kommuner i ny satsning på mänskliga rättigheter

Åtta svenska kommuner kommer att bli del av ICLD:s fyraåriga internationella projektnätverk Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter. Tillsammans med åtta partnerkommuner i Södra Afrika ska de utforma varsitt projekt som ska lyfta arbetet med mänskliga rättigheter och lokal demokrati.

Den första september utlyste ICLD den nya satsningen Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter, som ska skapa ett nätverk av partnerskap mellan Sverige och Södra Afrika. Sex svenska kommuner har nu insänt sina ansökningar och antagits till nätverket; Falun, Bollnäs, Ovanåker, Kungsör, Piteå och Lund. Två ytterligare väntas bli klara inom kort. Dessa har alla matchats med varsin partner från antingen Sydafrika, Botswana eller Zambia.

Vi är stolta över att kunna fira internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december med att satsa på Sveriges och Södra Afrikas lokala arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Vår ambition är att skapa nya goda exempel och metoder på lokalt arbete med mänskliga rättigheter som kan spridas till nya kommuner.

Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD

Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter ska utformas och planeras. Särskilt stort intresse har funnits runt att driva projekt om inkludering av barn och unga, vilket är en särskilt aktuell fråga efter att barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Kommunerna har tilldelats 300 000 kr för förberedelseåret, den totala summan för alla fyra år kan komma att uppgå till närmare 3 mnkr per kommun. Medlen finansierar utbytet mellan kommunerna, så som resor och logi i samband med utbytesresor och nätverksutbildningar.

Inom nätverket kommer kommunerna som deltar att få stöd av experter på mänskliga rättigheter och forskare. ICLD kommer att arrangera gemensamma nätverksaktiviteter för alla kommuner, vilka under första året kommer att ha ett särskilt fokus på att kommunerna ska initiera samarbeten med civilsamhälle och universitet.

Bollnäs and Lobatse, Botswana

Bollnäs kommun ska tillsammans med sin partnerkommun Lobatse, i Botswana utveckla nya sätt att inkludera och delaktiggöra barn och unga. Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med olika projekt ihop med varsin partnerkommun på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter. Bollnäs kommun kommer att driva ett projekt ihop med kommunen Lobatse i Botswana, med fokus på att delaktiggöra barn och unga i förvaltningen av kommunernas kulturarv.

Det känns förväntansfullt att samarbeta med Lobatse, en kommun som precis som vår har ett rikt kulturarv. Vår ambition är att engagera barn och unga i våra kulturarv och från Bollnäs sida vill vi främja ett socialt förvaltarskap från unga kring våra Hälsingegårdar. Genom att få in forskare från University of Botswana i projektet vill vi också öka kunskapen om metoder för att öka ungas delaktighet. Det känns särskilt angeläget eftersom FN:s barnkonvention numer är svensk lag.

Kristoffer Lindberg, Kommunfullmäktiges ordförande i Bollnäs kommun.

Satsningen på Bollnäs projektet uppgår tillnärmare 3 mnkr över fyra år. Alla kostnader finansieras av Sida genom organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt ska utformas och planeras. Kommunernas kulturchefer Helén Blomqvist projektleder samarbetet.

De senaste åren har vi i Bollnäs utvecklat ett pedagogiskt stöd för att arbeta med Världsarvet Hälsingegårdar tillsammans med barn och unga i regionens skolor. Vi vill nu utveckla vårt kulturarvsarbete till att inkludera ungdomar på deras fritid och lyfta blicken till ett internationellt sammanhang. Vi ser verkligen fram emot ett gemensamt lärande tillsammans med Lobatse.

Helén Blomqvist, kulturchef och projektledare för Bollnäs kommuns projekt.

I projektnätverket drivs åtta parallella projekt mellan svenska kommuner och partnerkommuner i Botswana, Sydafrika och Zambia. Kommunerna kommer även få stöd av forskare och experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket. Denna vecka har Lund, Piteå, Kungsör, Falun, Ovanåker och Bollnäs kommuner fått ansökningar beviljade. Johan Lilja är generalsekreterare på ICLD, som sjösätter satsningen på den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.