Svensk partner: Älmhults kommun

Älmhult, Växjö and JB Marks, South Africa

Project: Partnership to fight gender-based violence

Forthcoming project application pertains to the current partnership between Municipality of Älmhult and City of Växjö and JB Marks Local Municipality. The proposal stretches over three years (2023-2025) and consists of 15 activities in total. This involves a wide group of stakeholders, such as multiple municipal departments, regional organisations and parts of the judicial system.

The project intends to establish an effective and municipality-specific collaboration form for support regarding gender-based violence. The collaboration form, which includes both internal and external stakeholders, intends to strengthen the multi-disciplinary work in the area. Thus, municipal organisations can minimise the number of contacts for the survivor, whilst simultaneously provide holistic support for women, but also children. The process consists of establishment, pilot-tests, evaluation and adoption of a collaboration form which accounts for improved competence and resource distribution based on the survivor’s needs.

The project’s results and successes will by 2025 relate to three different levels: (a) municipal/provincial level: strengthened capacity and knowledge regarding treatment of survivors of gender-based violence; (b) individual level: survivors are able to create sustainable alternatives to their circumstances through integrated support; and (c) societal level: strengthened democracy and social inclusion as signs of insecurity, health issues and poverty are reduced.

Projektområde
Inclusive leadership and governanceSocial care and wellbeing
Globala mål
5 - Jämställdhet
Tema
Gender EqualityHuman Rights
Svensk partner
Växjö KommunÄlmhults kommun
Internationell partner
JB Marks Local Municipality

Älmhult and JB Marks, South Africa

Project: Strategic Planning of Green Open Spaces in Growing Cities

Det föreslagna projektet bygger på en gemensam problemanalys där varken Älmhults kommun eller JB Marks kommun har en politiskt antagen grönstrukturplan. Det försvårar prioriteringar, allokering av ekonomiska medel samt hindrar en optimal användning av gröna ytor för att gynna miljön och samhället i stort. Därmed är syftet med det tvååriga projektet att ta fram en strategisk grönstrukturplan i bägge kommuner. Projektet ses som en viktig byggsten för att stärka bägge kommuners organisatoriska kapacitet så att arbetet med gröna ytor kan utvecklas och prioriteras i den kommunala verksamheten.

Projektområdet utgår även från Agenda 2030, mål 3 samt mål 11 som bl.a. relateras till människors hälsa och vikten av en hållbar planering av offentliga platser.

Den nya strategiska planen i Älmhult kommer att kopplas till den nya kommunala översiktsplanen. Den nya strategiska grönstrukturplanen i JB Marks kommer att knyta an till den nuvarande stadsutvecklingsplanen. Projektet kommer att involvera deltagare från de två kommunerna; stadsplanerare, landskapsarkitekter, chefer, parkförvaltare, miljöstrateger m.fl. Det tvååriga projektet innefattar fyra internationella etapper, kartläggning av metoder, inventering, best practices mm. Processen omfattar även lokalt arbete i vardera kommunen för att sätta ihop den nya kommunala grönstrukturstrategin, kommunikation med medborgarna för input och slutligen antas politiskt innan projektet avslutas.

Projektområde
Urban planning
Globala mål
11 - Hållbara städer och samhällen3 - God hälsa och välbefinnande
Svensk partner
Älmhults kommun
Internationell partner
JB Marks Local Municipality