Årsredovisning ICLD 2019

ICLD:s Årsredovisning 2019

”Vi vill framföra vårt stora tack till alla svenska kommuner och regioner som genom ett kommunalt partnerskap skapat en bättre värld. Deras arbete har bidragit till att stärka lokal demokrati och varit en viktig motkraft till antidemokratiska krafter runt om i världen.”

Med de orden från ordförande och generalsekreterare inleds ICLD:s Årsredovisning för 2019 med tillhörande årsberättelse.

Årsredovisningen innehåller två delar.
Den första delen beskriver ICLD och dess verksamhet samt lyfter fram ett urval av ICLD:s arbete under 2019.

Den andra delen utgörs av en mer genomgående beskrivning av genomförande och resultat under 2019 liksom resultat och balansräkning samt revisionsberättelse.

Ladda ner ICLD:s Årsredovisning 2019

ICLD Country Briefs

The ICLD Country Briefs is a publication series that investigates local democracy in the 19 countries where the ICLD municipal partnership programme operates.

In these reports the authors elaborate on possibilities and barriers for local democracy and municipal partnerships. The reports give insights into the local contexts, and the capabilities of local governments which are necessary for successful programme implementation.

The information and views expressed in these briefs are based on the current understanding of the situation in these countries, the reports are updated 31 May 2019 and made by researchers with knowledge about the specific country.

A Northern Democracy – Introduction to Central and Local Governance in Sweden

Since 2009, The Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD) receives a large number
of visitors from various countries. As professionals from the public and private sector these
visitors are involved in different cooperation activities within the ICLD such as the International Training Programmes, Municipal Partnerships or study visits in general. To meet the need of general and overall information we have produced this book – an introduction to the Swedish governance system and Swedish society that covers the most important features about Swedish governance. Our aim is that this introduction will provide answers to some of the most frequently asked questions and serve as a starting point for further studies.

Resultat inom kommunala partnerskap, IQA-rapport 2017

Hur arbetar man med komplexa områden som ansvarsutkrävande på lokal nivå? ICLD besökte två partnerskap och inspirerades av metoder som fördjupat arbete i politiska koalitioner och tydliggörande för medborgarna av vilka ansvar som den lokala nivån har i förhållande till den regionala.    

ICLD strävar efter att följa upp resultaten av partnerskapen och kommunicera dem på bästa möjlig sätt, ett sätt detta görs på är genom så kallade Internal quality assessments (IQA). I denna rapport beskrivs, sammanfattas och analyseras de resultat som följts upp genom IQA, under 2017 inom programmet Kommunalt partnerskap på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.  

Under uppföljningen genomfördes platsbesök hos partnerskapen:

  • Gävle kommun och Buffalo City, Sydafrika
  • Växjö kommun och JB Marks Local Municipality

Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati, IQA-rapport 2016

I denna rapport beskrivs, sammanfattas och analyseras de resultat som följts upp genom Internal Quality Assessment, IQA, under 2016 inom programmet Kommunalt partnerskap på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. Uppföljningen har innefattat platsbesök i två olika partnerskap. Handläggare som arbetar med  programmet har intervjuat aktörer i partnerskap mellan kommuner i Sverige, Indonesien och Vietnam.

Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati, IQA-rapport 2015

I denna rapport beskrivs, sammanfattas och analyseras de resultat som följts upp genom Internal Quality Assessment, IQA, under 2015 inom programmet Kommunalt partnerskap på Internationellt Centrum för Demokrati, ICLD. 

Uppföljningen har innefattat platsbesök i fem olika partnerskap. Handläggare som arbetar med programmet har intervjuat aktörer i partnerskap mellan kommuner i Sverige och Botswana, Kina, Sydafrika, Tanzania och Vitryssland. 

IQA – Att möta demokratiutveckling på plats

Partnerskap på väg till ökad lokal demokrati, IQA rapport 2014

Kommunalt Partnerskap är ett Sida- finansierat program som genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner, regioner och landsting, (hädanefter benämnt kommun) bidrar till hållbar lokal demokratiutveckling i Sveriges samarbetsländer för utvecklingssamarbete och i Sverige. 

Under 2014 genomfördes 16 djupstudier, Internal Quality Assesment (IQA), av projekt inom programmet Kommunalt Partnerskap. Syftet med studierna är att undersöka hur partnerskapen bidrar till programmets måluppfyllelse, att få underlag till att utveckla programmet, att få underlag att bättre stärka de som är aktiva samt att påvisa goda exempel. Urvalskriterierna var att projekten i partnerskapen skulle ha en inriktning på temat teknik och de skulle ha pågått under minst två år.